Att subventionera kollektivtrafik är inte bara bra för miljön, det är även samhällsekonomiskt lönsamt, visaren en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Det är vanligt att lokal och regional kollektivtrafik subven­tioneras med skattemedel i industrialiserade länder, ofta i storleks­ordningen 40–60 procent. I Sverige subventionerar regionala myndigheter kollektivtrafiken med mellan 44 och 80 procent av kostnaderna i dagsläget. Nu har en forskargrupp vid VTI analyserat motiv för subventionering av lokal och regional kollektivtrafik, baserat på ekonomisk teori och numeriska modellberäkningar. – Slutsatsen är att det är samhällsekonomiskt lönsamt att subventionera kollektivtrafik och att öka turtätheten där efterfrågan är hög, säger Roger Pyddoke, forskare på VTI, i ett pressmeddelande. – Med optimal nivå på pris och turtäthet täcks inte ens kollektiv­trafikens rörliga kostnader. Därför krävs kompletterande finansiering via beskattning, säger Roger Pyddoke. I studien har pris, turtäthet och subvention optimerats för sju olika linjer i Stockholms läns kollektivtrafik.