Det går fortfarande att nå tvågradersmålet. Men då krävs snabba och kraftiga utsläppsminskningar. Det är budskapet i FN:s klimatrapport som presenterades på söndagen.

Den senaste klimatrapporten handlar om hur vi ska kunna stoppa klimatförändringarna och på sikt stabilisera klimatet. Enligt IPCC måste utsläppen minska kraftigt. För att vi ska kunna nå tvågradersmålet måste de globala utsläppen vara 40 - 70 procent lägre år 2050 jämfört med 2010, för att sedan 2100 vara nära noll. För att vi ska lyckas måste vi enligt rapporten börja nu.  Omställning till förnyelsebar energi, utsläppsrätter eller skatt på koldioxid, energieffektivisering samt lagring av koldioxid och storskalig trädplanering för att hindra att koldioxid når atmosfären, är några av de åtgärder som presenteras i rapporten. IPCC betonar också vikten av starkare styrning. Enligt IPCC bör klimatinsatserna även ses ur ett bredare perspektiv. Eftersom dessa också kan ge vinster inom en rad andra områden som, hälsa, mat- och energisäkerhet och ekosystemtjänster. I rapporten konstateras att om vi inte vidtar några åtgärder så kommer utsläppen fortsätta att öka i nuvarande takt eller snabbare i och med ökad konsumtion och produktion samt en växande befolkning.

Läs mer här (www.naturvardsverket.se)