I ett nytt projekt har en forskargrupp från VTI och Göteborgs universitet fått 6,4 miljoner kronor för att analysera vilka åtgärder som mest kostnadseffektivt kan minska sjöfartens utsläpp.

Sjöfarten är en stor källa till utsläpp av skadliga luftföroreningar och koldioxid, och enligt pressmeddelandet från VTI går det inte att förvänta sig att sjöfartsnäringen frivilligt kommer göra det som krävs för att nå miljökvalitetsmålen. Därför är nya styrmedel nödvändiga. – Det finns ett stort behov av kunskap om hur sjöfartens effekter på miljön kan minskas och med det här projektet kommer vi att bidra till att öka kunskapen avsevärt. Vi gör det med hjälp av vår kompetens inom både transportekonomi och miljö, säger Tomas Svensson, generaldirektör för VTI, i ett pressmeddelande. I projektet ska forskarna studera både vilka åtgärder som sjöfartsnäringen kommer genomföra på grund av införda styrmedel, och vilka de gör på eget initiativ. – Det här är ett mycket viktigt projekt bland annat för att sjöfarten står för en växande andel av miljöbelastningen och diskussioner pågår om att flytta över fler godstransporter från väg till sjöfart, säger Inge Vierth, som är forskare på VTI och leder projektet. Syftet med projektet är att rekommendera kostnadseffektiva kombinationer av styrmedel som kan bidra till att uppfylla fyra av de miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om, det vill säga begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och ingen övergödning. Projektet ska vara klart till slutet av 2019.