Utsläppen av växthusgaser minskade under första kvartalet i år, visar ny statistik från SCB. Minskningen beror främst på en mild vinter, vilket minskar utsläppen från el- gas och värmeverk.

Utsläppen från el- gas och värmeverk samt vatten, avlopp och avfall sjönk med 11,6 procent under årets första kvartal jämfört med samma period 2016. Minskningen förklaras av lägre fossilbränsleanvändning på grund en varmare vintern.

Hushållens utsläpp, som i huvudsak kommer från personbilar, minskade med 3,8 procent under årets första kvartal. SCB förklarar minskningen med att användningen av bensin och etanol går ned medan fossilt diesel och biodiesel ökar. Andelen inblandad biodiesel är dock något lägre jämfört med första kvartalet 2016.

Trots att BNP ökade med 3,9 procent under årets första kvartal så minskade utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin till 16,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar en minskning med 0,5 procent jämfört med samma period 2016.

För territoriella utsläpp, som används för att följa upp Sveriges klimatmål, är de totala utsläppen första kvartalet 2017 13,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket är en minskning med 2,4 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Läs mer om olika sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp på Naturvårdsverkets hemsida.

Utsläppen från transportbranschen ökar med 9 procent, huvuddelen avser utrikes sjöfart. Utsläppen från tillverkningsindustrin har ökat 2,4 procent kopplat till ökad produktion.

Läs mer om SCB:s miljöräkenskaper.