Sverige missar flera klimat- och miljömål med nuvarande styrmedel och åtgärder, visar en rapport från SCB. Klimatgaser, havsmiljön och förlusten av biologisk mångfald är några av de största problemområdena.

I Agenda 2030 finns bland annat ett nationellt mål om noll nettoutsläpp av klimatgaser senast 2045. Sveriges inhemska koldioxidutsläpp minskar visserligen – men inte i den takt som krävs för att nå målen. Om dessa ska nås krävs en kraftig acceleration i minskningen av utsläpp.

– Det är centralt att få ner transportutsläppen och utsläppen från industrin om de svenska klimatåtagandena ska kunna uppnås. Man kan också konstatera att den svenska konsumtionen driver utsläpp utomlands, och det motverkar målet om hållbara konsumtionsmönster, säger Viveka Palm, biträdande avdelningschef på SCB och adjungerad professor i tillämpad miljöekonomi vid KTH, i ett pressmeddelande.

Som det ser ut i dag kommer Sverige inte heller att nå målet om hållbart nyttjande av hav och marina resurser till 2020. Problemen med övergödning, farliga ämnen, svaga fiskbestånd, främmande arter och påverkan på känsliga havsmiljöer kvarstår.

Förlusten av biologisk mångfald har inte hejdats och hastigheten med vilken arter försvinner har inte bromsats.