Mark- och miljööverdomstolen anser att verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas. Det framgår av det yttrande som domstolen i dag har överlämnat till regeringen.

En central fråga i målet är verksamhetens koldioxidutsläpp. Domstolen anser att den så kallade stoppregeln i miljöbalken inte kan tillämpas på en verksamhet som ingår i EU:s utsläppshandelssystem för växthusgaser.

Stoppregeln innebär att ”en verksamhet eller en åtgärd som kan befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön får bedrivas respektive vidtas endast om det finns särskilda skäl.”

Enligt domstolen har inte heller klimatlagen någon rättsverkan vid prövning av tillstånd till enskilda verksamheter, enligt domen.