Norrländska bäckar och sjöar släpper ut stora mängder koldioxid och metan. Det visar en ny studie från Umeå universitet.

Och det är de små bäckarna som anses särskilt viktiga enligt geovetaren Erik Lundin, forskaren bakom studien. De kan släppa ut ungefär tio gånger så mycket kol som sjöar. Det beror på att bäckar generellt har höga koncentrationer av koldioxid. Men gasutbytet med atmosfären underlättas också av bäckarnas turbulens. Men vattendragen släpper inte bara ut växthusgaser. De kan även fungera som kolfällor då organiskt material samlas på botten och bildar lager av sediment. I studien jämförs ett antal arktiska sjöar med varmare boreala sjöar där resultaten pekar på att de arktiska sjöarna är effektivare kolfällor. I och med att klimatet blir varmare så skulle det kunna innebära att utsläppen av koldioxid och metan från våra nordligaste sjöar blir större eftersom en varmare temperatur minskar deras inlagringsförmåga. De nya upptäckterna kan användas för att göra bättre prognoser av framtidens klimat, samt ge mer kunskap om den globala kolcykeln.

Läs mer här (www.teknat.umu.se)