Myndigheternas underlag till den kommande klimatpolitiska handlingsplanen räcker inte om Sverige ska ha en chans att nå 2030-målen. Det konstaterar Klimatpolitiska rådet – som efterlyser fler och snabbare åtgärder från regeringen.

Med nuvarande klimatpolitik kommer Sverige inte att nå klimatmålen för 2030, något som även regeringen har konstaterat, skriver Klimatpolitiska rådet i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Året efter ett riksdagsval ska varje regering presentera en klimatpolitisk handlingsplan för kommande mandatperiod. En rad myndigheter har tagit fram underlag för en sådan handlingsplan, underlag som Klimatpolitiska rådet nu har gått igenom.

Bland annat Naturvårdsverket konstaterade i mars i sin analys att den klimatpolitik som då fördes skulle räcka för att Sverige skulle nå 2030 års klimatmål. Men sedan dess har den nuvarande regeringen aviserat ändringar i politiken – förslag som sammantaget kan förväntas öka utsläppen med flera miljoner ton, skriver Klimatpolitiska rådet i en debattartikel i Dagens Nyheter. Förslagen som ökar utsläppen är bland annat sänkta nivåer i reduktionsplikten, avskaffande av klimatbonus, ökade avdrag för tjänsteresor och hemresor med bil och tillfälligt sänkt skatt på diesel och bensin.

Uppmaningen från rådet är att regeringen nu snabbt behöver ta fram förslag som gör det möjligt för Sverige att nå 2030-målen. Kraftigt minskade utsläpp är dessutom nödvändiga om vi ska uppfylla våra åtaganden gentemot EU.

”Nästa klimatpolitiska handlingsplan kommer att presenteras först år 2027, bara tre år innan 2030-målen ska vara uppnådda. Därför är det 2023 års klimatpolitiska handlingsplan som i allt väsentligt behöver innehålla den politik som ska leda till att Sverige uppnår 2030-målen”, skriver rådet i debattartikeln.