Enligt en rapport gjord av University Maritime Advisory Services (UMAS) kan flytande naturgas som bränsle innebära ökade klimatutsläpp för fartygsflottan. 

Sjöfartsindustrin står för stora växthusgasutsläpp, och internationella sjöfartsorganisationen IMO har beslutat att utsläppen från sjöfarten ska halveras till 2050. Flytande naturgas, LNG, sägs vara en av de viktigaste åtgärderna för att minska utsläppen av svaveloxider.
"Att ersätta olja med LNG ger en tydlig klimatvinst och minskar utsläppen av kväveoxider kraftigt. Med LNG får man också mycket låga utsläpp av partiklar och i stort sett inga svavelutsläpp", sa Fredrik Svensson, ansvarig för vägtransporter och sjöfart på branschorganisationen Energigas Sverige, till Sjöfartstidningen förra året.
I en rapport som beställts av Transport & Environment kommer däremot UMAS fram till att klimatpåverkan snarare kan öka. "Då vi beaktar alla utsläpp från hela produktionskedjan kan en övergång till LNG till och med utöka utsläppen av växthusgaser i jämförelse med konventionella fossila bränslen", skriver UMAS i ett pressmeddelande. Uttalandet ligger även i linje med vad FN:s klimatpanel IPCC varnat för. Ett bättre sätt att dra ner klimatutsläppen menar UMAS vore att satsa på förnybara bränslen som vätgas, ammoniak eller elektrifiering. Hittills har EU tillsammans med industrierna investerat ca 500 miljoner dollar på gas inom den europeiska sjöfartsindustrin. "Spenderandet av den halva miljarden kommer, som bäst, att ge obetydliga klimatvinster och kan potentiellt öka fartygens västhusgasutsläpp, en slutsats i linje med ledande forskning inom området", skriver UMAS i pressmeddelandet. Läs rapporten här