65 procent av alla klimatutsläpp kopplade till svensk konsumtion sker utanför våra gränser, visar helt nya beräkningar från forskningsprogrammet Prince.

Miljöpåverkan från svensk konsumtion har minskat något mellan 2008-2014, trots ökad tillväxt, men påverkan är fortfarande hög per person. Det visar slutrapporten från forskningsprogrammet Prince, som har tagit fram en ny modell för att beskriva konsumtionens miljöpåverkan. Projektet utgick från luft- och klimatutsläpp, användning av mark, resurs- och vattenanvändning samt användning och utsläpp av kemikalier. − Forskningsresultaten är ett viktigt underlag för uppföljningen av de nationella miljömålen, särskilt generationsmålet. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten kommer att arbeta vidare med resultaten. Målet är att ta fram verktyg som Sveriges myndigheter kan använda för att kunna följa miljöbelastningen som den svenska konsumtionen orsakar, säger Anita Lundström på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.
  • Utsläppen från svensk konsumtion 2014 uppgick till 102 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 64 miljoner ton kopplades från hushållens konsumtion, 26 miljoner ton från investeringar och 12 miljoner ton från offentliga myndigheter.
  • 75 till 95 procent av bekämpningsmedel och veterinärantibiotika används utomlands från importerad mat, främst europeisk.
  • Mer än 80 procent av färskvatten som används för att producera vår konsumtion förbrukas i andra länder.
Forskningsprogrammet Prince har beställts av Naturvårdsverket och letts av SCB. Prince har ett flertal forskningsaktörer varit delaktiga, bland andra KTH, Chalmers, norska NTNU, TNO, Stockholm Environment Institute och Leiden University. Läs slutrapporten här.