I en rapport till regeringen beskriver Finansinspektionen hur klimatförändringar påverkar den finansiella stabiliteten.

Enligt rapporten, som överlämnades till regeringen den 7 mars ökar de finansiella riskerna när den globala medeltemperaturen och havsnivån stiger samtidigt som extremväder blir mer vanligt. Exempelvis stiger försäkringskostnaderna i takt med att skadorna bli större. Samtidigt uppstår även mer indirekta kostnader och risker till följd av förstörda ekosystem, ökade hälsoproblem och en lägre produktivitietstillväxt. För att hålla tillbaka klimatförändringarna och dämpa klimatriskerna krävs kraftfulla åtgärder, till exempel kan hälften av dagens kol-,olje-och naturgasreserver aldrig utvinnas om det ska finnas en 50-procentig chans att hålla den globala medeltemperaturen under två grader Celsius. Detta innebär att tidigare ekonomiskt värdefulla tillgångar kommer falla dramatisk i värde vilket Finansinspektionen beskriver som en omställningsrisk. Om lite görs, kommer klimatriskerna bli stora medans omställningsrisken blir mindre. Om istället kraftfulla åtgärder vidtas blir klimatrisken mindre men omställningsrisken större. Ju senare och mer överraskande dessa förändringar sker, desto större blir det totala riskerna för det finansiella systemet enligt rapporten. Finansinspektionen bedömer att Sverige är mindre exponerat mot klimatrisker än många andra länder i världen.  Samtidigt är det svenska näringslivet och den svenska finanssektoren starkt beroende av vad som händer i vår omvärld och där kommer klimatförändringar och klimatpolitik under de kommande årtiondena i allt högre grad att påverka den globala ekonomin. I en kommande rapport kommer Finansinspektionen ta fram förslag på hur den finansiella sektorn kan bidra till att uppfylla hållbarhetsmålen.

Läs mer här (www.fi.se)