Klimatförändringarna gör att Sverige behöver rusta sig för att hantera såväl översvämningar som torka och ska vi minska samhällets sårbarhet har kommunerna en central roll. Det skriver företrädare för IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring i en debattartikel.

Vartannat år kartlägger IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring kommunernas arbete med klimatanpassning. I årets kartläggning uppger nästan alla kommuner att de har påverkats av klimatförändringar och extrema väderhändelser, men färre än hälften har avsatt resurser för klimatanpassningsåtgärder. Bara sex av tio kommuner har analyserat hur tidigare extrema väderhändelser har påverkat dem.

”Det är stor skillnad mellan olika kommuner. Mindre städer och kommuner på landsbygden har generellt inte kommit lika långt i klimatanpassningsarbetet som större kommuner”, skriver Hanna Matschke Ekholm från IVL Svenska Miljöinstitutet och Staffan Moberg från Svensk Försäkring i debattinlägget i tidningen Dagens Samhälle.

”För att minimera skadorna och kostnaderna av extrema väderhändelser, samt för att öka nyttan av åtgärder, måste alla kommuner fatta beslut om att avsätta tid och resurser för ett systematiskt klimatanpassningsarbete”, fortsätter de.