Storstäder, kommuner i söder och kustnära kommuner har kommit längst i arbetet med att möta ett förändrat klimat. Överlag fokuserar kommunerna främst på att minska risker för översvämningar, ras, skred, erosion och vattenförsörjning. Det visar en ny rapport från SMHI.

– Vi ser att många kommuner arbetar med klimatanpassning på ett eller annat sätt. Vi kan bland annat konstatera att de kommuner som redan påverkats av extrema väderhändelser och klimatrisker, till exempel översvämningar, oftast är de mest aktiva och de som kommit längst, säger Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum vid SMHI.

De risker som flest kommuner arbetar med är översvämningar, ras, skred, erosion och vattenförsörjning. De vanligaste åtgärderna är att ta hänsyn till utmaningarna i den fysiska planeringen, översikts- och detaljplaner, och även genom karteringar och bevakning av skyfall och översvämningar. Den risk som minst antal kommuner vidtagit åtgärder mot är påverkan på livsmedelsproduktion och handel.

– Det är viktigt att understryka att kommunerna har olika förutsättningar och olika problemställningar för att arbeta med klimatanpassning. Analysen pekar till exempel tydligt på att bilden varierar mellan norr och söder, landsbygd och stad, säger Åsa Sjöström i ett pressmeddelande.