Viken utanför kärnkraftsverket i Oskarshamn, som under 50 år värmts upp av reaktorns kylvatten, avslöjar stress hos bakterier och sårbara ekosystem. Resultatet ger en inblick i hur Östersjöns kustområden kan komma att påverkas av klimatförändringar.

Kylvatten från kärnkraftsreaktorn i Oskarshamn har under de senaste 50 åren höjt temperaturen i den närliggande viken med i genomsnitt fem grader. Det har påverkat bakteriesamhällenas bottensediment, vars funktioner är viktiga för att behålla stabilitet i ekosystemet.  

– De här bakteriesamhällena utgör grunden i ekosystemet och reglerar flödet av näring, energi och växthusgaser. Om deras artsammansättning och funktion rubbas får det effekter hela vägen upp i näringskedjan, säger Anders Forsman, professor vid Linnéuniversitetet.

Han är en av medförfattarna till en ny studie där forskarna har undersökt hur mikroorganismerna, som lever i den långtidsuppvärmda vikens bottensediment, reagerar på simulerade värmeböljor i laboratoriemiljö.

Studien visar att sammansättningen, artrikedomen och produktiviteten i bakteriesamhällen från den uppvärmda viken inte svarar på temperatur på samma sätt som i den intilliggande viken, där medeltemperaturen är mer normal.

– Trots att det har gått 50 år sedan temperaturen höjdes i viken har bakteriesamhällena som vi studerar inte lyckats anpassa sig fullt ut till det varmare klimatet. De är under konstant stress, vilket gör dem sämre på att hantera plötsliga temperaturskillnader, säger Anders Forsman i ett pressmeddelande.