I EU beslutas om många miljöfrågor, som fiskekvoter, EU:s klimatmål, kemikalieförbud, transportstandarder och jordbruksbidrag. De kommande åren är viktiga för flera av dessa frågor, inte minst för klimatet. 

Parlamentarikerna har ofta stora möjligheter att påverka och driva sina hjärtefrågor, och de som européerna väljer att skicka EU-parlamentet kommer ha betydelse för hur unionen väljer att driva miljö- och klimatfrågor de kommande åren.

Inför valet till Europaparlamentet den 26 maj har därför Extrakt frågat vilken hållbarhetsfråga toppolitikerna tycker är viktigast, och hur de vill driva den i parlamentet.

Frågan ställdes till samtliga sittande partiers två toppkandidater. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna har i dag fler än två parlamentariker, därför valde vi att fråga fler personer från dessa partier.

Centerpartiet

1.Vilken är den viktigaste hållbarhetsfrågan enligt dig?
2.Hur kommer du driva frågan i EU?

Abir Al-Sahlani

Abir Al-Sahlani (C)

1.Klimatmålen och utsläppen

2.EU måste öka sina klimatmål för att kunna uppnå Parisavtalets mål och utveckla systemet med utsläppsrätter för att göra det dyrare att släppa ut.

Feministiskt initiativ

1.Vilken är den viktigaste hållbarhetsfrågan enligt dig?
2.Hur kommer du driva frågan i EU?

Soraya Post

Soraya Post (Fi)

1.Klimatförändringarna, för att de drabbar redan nu stora delar av världens befolkning. Det är en rättvisefråga, kvinnor bidrar överlag mindre till klimatförändringar än män men är ofta de som drabbas hårdast.

2.Jag vill arbeta för att EU ska en feministisk klimatpolitik som bygger på rättvisa, global solidaritet och respekt för allt liv på jorden, detta kommer jag att driva genom att lägga in det feministiska klimatperspektivet och rättvisefrågan i allt mitt arbete i Europaparlamentet.

Stina Svensson

Stina Svensson (Fi)

1.Drastiskt minska växthusgasutsläppen och minska fattigdomen globalt. Klimatet är en rättvisefråga. Kvinnor bidrar överlag mindre till klimatförändringarna än män men är ofta de som drabbas hårdast, därför är det en feministisk fråga.

2.Oavsett vilket utskott jag väljer så kommer jag koppla på de globala målen för hållbarhet i allt mitt arbete i parlamentet.

Kristdemokraterna

1.Vilken är den viktigaste hållbarhetsfrågan enligt dig?
2.Hur kommer du driva frågan i EU?

Sara Skyttedal

Sara Skyttedal (KD)

1.Klimatfrågan.

2.För att EU ska nå målet om koldioxidneutralitet behöver vi vässa de klimatverktyg vi har. Det handlar inte minst om utsläppshandeln, som gör att kolkraften stegvis fasas ut. Jag kommer arbeta för att fler sektorer skall omfattas av utsläppshandeln och att fler länder, utanför EU, också ansluter sig till systemet.

Liberalerna

1.Vilken är den viktigaste hållbarhetsfrågan enligt dig?
2.Hur kommer du driva frågan i EU?

Karin Karlsbro

Karin Karlsbro (L)

1.Klimatet. Vi måste få en effektiv klimatpolitik på plats inom EU.

2.Liberalerna säger ja till ett fördjupat samarbete inom EU i en tid där samarbetet skakas av Brexit, populism och nationalism. Det är särskilt viktigt för att kunna driva på inom klimat-, och kemikaliepolitiken liksom när det gäller t.ex. hållbar livsmedelsproduktion. Jag kommer bl.a att arbeta för en gemensam klimatpolitik, koldioxidskatt och flygskatt inom EU.

Said Abdu,

Said Abdu (L)

1.Engagemang. Vi har alltför olika engagemang för klimatet. Vi behöver därför ett starkt EU som kan beskatta miljöfarlig konsumtion som tvingar oengagerade nationer att ta sitt ansvar.

2.Genom en optimistisk tro på individen och Europa. Vi kommer klara av klimatkrisen genom ökade ansträngningar tillsammans, jag vill bidra med hopp, engagemang och målmedvetenhet.

Miljöpartiet

1.Vilken är den viktigaste hållbarhetsfrågan enligt dig?
2.Hur kommer du driva frågan i EU?


Alice Bah Kuhnke

Alice Bah Kuhnke (MP)

1.Det självklara svaret är Grön omställning. Vi står inför enorma utmaningar och oerhörda konsekvenser för hela vårt samhälle om vi inte ställer om, det vill säga minskar utsläppen av växthusgaser, går från fossilberoende till att steg för steg bli 100% förnybart burna. Vi, hela EU, har förbundit sig att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Det kräver en hel del av oss och arbetet måste gå in i en snabbare fas för att målet ska bli möjligt.

2.Jag kommer att göra allt jag kan med allt jag har tillsammans med de andra miljöpartisterna från olika länder i EU-parlamentet. Vi ska se till att EU beslutar om en tvingande utsläppsbudget, per år, för varje medlemsland. På så sätt kan vi se till att land för land ställer om och tillsammans kan vi investera i bland annat tåg och spår som är en nyckel till att få ner utsläppen.Vi måste se till att det blir enklare och snabbare att välja tåget som första alternativ för resor i Europa. Det behöver också bli dyrare att släppa ut och mer lönsamt att investera i förnybart, grönt och energieffektivt i EU. Flyget ska betala sina kostnader och EU behöver införa skatt på flygbränsle.

Pär Holmgren

Pär Holmgren (MP)

1.Klimatfrågan. EU måste ta ledningen i omställningsarbetet och visa resten av världen i handling att omställningen måste gå snabbt och börja nu. Forskarna har sagt sitt, vi i Miljöpartiet driver på för att EU ska föra en klimatpolitik som bygger på vetenskapliga slutsatser. Vi har kanske bara den här mandatperioden på oss.

2.Vi vill koppla klimatpolitiken exakt till det som vetenskapen säger. Miljöpartiet kommer driva på för en tvingande utsläppsbudget som gör att alla länder i EU måste minska sina klimatutsläpp med 10-15 procent per år. Det är den vägen vi måste gå för att nå målet i Parisavtalet.

Varje land får sedan bestämma hur de ska göra den omställningen. I ett land kan det handla om energieffektivisering och i ett annat om en total satsning på transportsidan, någon kanske satsar mest på förnybar energi, eller att stänga ned kolkraftverk:

Omställningen måste gå hand i hand med social rättvisa. Det är inte människor på landsbygden eller i fattiga länder som ska bära den största bördan när vi ställer om samhället. Alla människor ska kunna leva goda liv. Både vi som lever nu och kommande generationer.

Jakop Dalunde

Jakop Dalunde (MP)

1.Den sektor där utsläppen ökar mest just nu är transporterna - framför allt från flyget och lastbilar. Vi måste satsa mer på järnvägen och främja ett hållbart europeiskt transportsystem.

2.Jag har den gångna mandatperioden arbetat för att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Nästa mandatperiod måste vi investera mer i ny järnväg, främja nattåg och sätta ett rättmätigt pris på flygets klimatpåverkan.


Bodil Valero

Bodil Valero (MP)

1.Global klimaträttvisa. Klimatpåverkan är redan här och vi måste på ett globalt rättvist sätt anpassa oss till konsekvenserna.

2.Via EU:s biståndspolitik driva på för massivt stöd till ren energi och fattigdomsbekämpning i fattigare länder så att de har råd att låta sina fossila bränslen stanna i underjorden.

Moderaterna

1.Vilken är den viktigaste hållbarhetsfrågan enligt dig?
2.Hur kommer du driva frågan i EU?

Tomas Tobé. Foto: Fredrik Wennerlund

Tomas Tobé (M)

1.Att rädda klimatet.

2.Jag kommer driva på för att Europa ska satsa på förnybar energi och klimatsmart kärnkraft. Vi vill bygga ut kärnkraften, satsa på forskning och säkerhet samt öka möjligheterna att exportera el inom Europa.

Jörgen Warborn. Foto: Fredrik Wennerlund

Jörgen Warborn (M)

1.Att ställa om energiförsörjningen. EU och världen behöver mer kärnkraft om vi ska klara att ta ned klimatutsläppen. Det säger FN:s klimatpanel och det säger Moderaterna. Det är bråttom om vi ska hinna ställa om från smutsig kol- och gaskraft till modern, säker och stabil kärnkraft. I detta arbete tycker jag att Sverige och EU ska ta ledartröjan.

2.EU:s kärnkraftsforskning är kroniskt underfinansierad, det politiska motståndet i viktiga länder är stort och EU-ländernas olika regelverk utgör en oöverblickbar snårskog. EU behöver en ny agenda för mer kärnkraft och för mig blir detta en av mina viktigaste prioriteringar under åren som kommer. Jag vill se mer pengar till forskning om nästa generations kärnkraft, ett fördjupat exportsamarbete på energimarknaden och en gemensam EU-standard för ny kärnkraft.

Socialdemokraterna

1.Vilken är den viktigaste hållbarhetsfrågan enligt dig?
2.Hur kommer du driva frågan i EU?


Heléne Fritzon

Heléne Fritzon (S)

1.Klimatfrågan, för den handlar om allas vår överlevnad. Samtidigt ger denna stora omställning till långsiktigt hållbart samhälle som måste till - också tillfälle till nya jobb, företag, investeringar och innovation. Det handlar om hot och möjligheter!

2.Frågan måste drivas brett och i alla sammanhang. För utsläppen måste minska kraftigt i alla sektorer. Energieffektiviseringar göras. Bioekonomins, i synnerhet skogens enorma potential måste tas till vara. Klimatmålen och det viktiga handelssystemet för utsläppsrätter skärpas. Och mycket mycket annat!

Johan Danielsson. Foto: Joacim Schwartz

Johan Danielsson (S)

1.Den viktigaste hållbarhetsfrågan för mig är att vi når det som man kom fram till i Parisavtalet. Den globala uppvärmningen ska hållas väl under 2 grader och man ska sträva efter att den ska stanna vid 1,5 grader. Vi måste inom EU få ner utsläppet av växthusgaser. Minskningen bör ske i en jämn takt under fördelningspolitiskt rättvisa former.

2.Jag kommer att verka för att vi inom EU ska nå blocköverskridande långsiktiga politiska överenskommelser för att nå målet.

Jytte Guteland (S)

Jytte Guteland. Foto: Europaparlamentet, Thierry ROGE

1.Sverige och Europa står inför många stora utmaningar i omställningen till ett samhälle som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart, men den för mig enskilt största är de pågående klimatförändringarna. Vi måste minska våra klimatutsläpp mer och snabbare, för att ha en chans att klara det internationella Parisavtalets temperaturmål.

2.Jag vill fortsätta mitt arbete i parlamentets miljöutskott, som ansvarar för klimatfrågorna. Där kommer jag fortsätta att kämpa för att EU:s klimat- och energipolitik skärps ytterligare under kommande mandatperiod, så att utsläppsminskningarna läggs i linje med Parisavtalets mål.

Erik Bergkvist. Foto: Johan Gunséus

Erik Bergkvist (S)

1.Viktigaste frågan är klimatfrågan och att klara av en fredlig utveckling i Europa, för det handlar om allas vår överlevnad.

2.De här frågorna måste drivas i alla frågor och jag kommer driva dem i det utskott jag blir verksam. Sverige behöver god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Vårt land har unika förutsättningar för förnybar energi. Energi från vind, vatten och skog har stor potential att byggas ut under lång tid framöver.

Evin Incir

Evin Incir (S)

1.Klimatfrågan är den viktigaste frågan då det är en ödesfråga, en fråga om en planet att kunna leva på i framtiden. Vi behöver ställa om hela samhället till ett klimatsmart för att möjliggöra en framtid att leva i, men det måste också ske på ett klassmedvetet sätt. När de största utsläppsbovarna är storföretagen så är det också där det största ansvaret ska ligga.

2.Arbetet måste ske på många olika sätt och inom alla områden. Det handlar om att stimulera till nya klimatsmarta jobb och innovationer, men det handlar också om att minska utsläppen inom alla sektorer. Vi måste se till att fortsätta arbeta än mer aktivt med ambitiösa klimatmål och skärpa handelssystemet för utsläppsrätter.

Socialdemokraternas klimatpolitik.
Socialdemokratiska partigruppens hemsida om klimat.

Sverigedemokraterna

1.Vilken är den viktigaste hållbarhetsfrågan enligt dig?
2.Hur kommer du driva frågan i EU?

Peter Lundgren

Peter Lundgren (SD)

1.Det finns många hållbarhetsfrågor, men fiskefrågor är ett bra exempel på ett område som lämpar sig för mellanstatlig reglering. Skogsbruk är en annan viktig fråga, men där anser vi att EU ska ha så lite inflytande som möjligt, helst inget alls.

2.Vi står för en konservativ förvaltning av EU:s fiskevatten, inklusive Östersjön. Samtidigt måste man lyssna på företrädare för branschen och föra en konstruktiv dialog med alla parter.

Vänsterpartiet

1.Vilken är den viktigaste hållbarhetsfrågan enligt dig?
2.Hur kommer du driva frågan i EU?

Malin Björk

Malin Björk (V)

1.För oss i Vänsterpartiet är klimatet vår allra högsta prioritet. Vi måste se till att EU tar på sig ledartröjan för att vi ska kunna ställa om våra samhällen och nå målen i Parisavtalet.

2.Jag kommer att driva på för att EU:s klimatpolitik blir så skarp som möjligt. Vänsterpartiet går inte med på högerns naiva teknikoptimism, utan menar att vi också måste ställa om våra samhällen så att vi konsumerar mindre energi och stoppar utsläppen. Vi vill till exempel att den europeiska investeringsbanken, EIB, ställs om till en klimatinvesteringsbank som aldrig får finansiera klimatskadliga projekt som flygplaster och motorvägar. Vi vill ha en progressiv flygskatt och att dessa pengar finansierar utbyggnaden av tåg. Vi vill också stoppa all försäljning av fossildrivna bilar till 2025. Dessa frågor driver vi bland annat tillsammans med fyra andra europeiska vänsterpartier i vårt samarbete Det är folkets tur nu.

Ana Süssner Rubin

Ana Süssner Rubin (V)

1.Att bygga ett samhälle för alla, inte bara för de rika. Vi behöver fördela våra resurser rättvist.

2.Genom att driva en grön politik för socialism och feminism.

Det är folkets tur nu
Vänsterpartiets valplattform i EU