Pandemin bidrog till en rekordminskning av svenska klimatutsläpp under 2020. Utsläppen minskade med 6,8 procent jämfört med 2019, enligt ny statistik från Naturvårdsverket.

Sveriges totala utsläpp för helåret 2020 var 47,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket innebär en minskning om 6,8 procent jämfört med föregående år.

”Den påverkan som coronapandemin har haft på vårt samhälle är en betydande orsak till den stora minskningen, men det är även ett antal andra faktorer som har bidragit. Den största andelen av de minskade utsläppen anses vara tillfällig”, skriver Naturvårdsverket.

Den största minskningen har skett inom industrin, där utsläppen har minskat med knappt 1,8 miljoner ton. Detta beror framför allt på minskade utsläpp inom järn- och stålindustrin, till följd av minskad produktion, samt inom kemiindustrin.

Transportsektorns minskning uppgick till 5,3 procent, vilket till största del beror på minskat trafikarbete. Personbilar bidrog till den största minskningen på ca 0,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Inrikesflyget minskade med knappt 60 procent och bidrog också till minskningen med 0,3 miljoner ton. Utsläppen från tunga lastbilar ökar däremot med cirka 6 procent, vilket utgör en ökning på 0,2 miljoner ton.