Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin är oförändrade 2017 jämfört med fjolåret, enligt ny statistik från SCB. Hushållen och tillverkningsindustrin uppvisar minskade utsläpp medan transportbranschen ökar.

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin uppgick under 2017 till 62,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är ungefär i nivå med utsläppen 2016. Det visar ny preliminär statistik från SCB. Växthusgaser från hushåll och ideella föreningar utgör 15 procent av de totala utsläppen och kommer till största delen från vägtransporter. Användningen av fossila bränslen, som fortfarande står för en stor andel, minskar. Samtidigt ökar förbrukningen av biobränslen. Sammantaget gav detta minskade utsläpp med 2,5 procent jämfört med 2016. Utvinning av mineral och tillverkningsindustrin står för 25 procent av de totala växthusgasutsläppen. De branscher som orsakar mest utsläpp är stål- och metallframställning, raffinaderier, kemikalietillverkning och tillverkning av cement. Utsläppen av växthusgaser minskade med 2 procent under 2017 trots att förädlingsvärdet ökade med 3,5 procent under samma period. Framförallt ökade utsläppen från transportbranschen - där utsläppen var 8,1 procent högre 2017. Det beror främst på ökade utsläpp från rederier, men även utsläppen från flygbolagen har ökat. Utsläppen från transportbranschen utgör 23 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi. Förädlingsvärdet i branschen var i stort sett oförändrat 2017 jämfört med 2016.