Regeringen vill reformera strandskyddet och göra det lättare att bygga nära vatten, men det kan sätta käppar i hjulet för arbetet med klimatanpassning. Just strandnära områden bedöms som särskilt utsatta i framtidens klimat.

Regeringen och Sverigedemokraterna har annonserat att de vill förändra strandskyddet och en ny utredning ska tillsättas. Politikerna ska också väcka liv i förslag från den tidigare utredningen ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd” och från en utredning om hur man kan lätta på strandskyddet för företag, som presenterades för ett par veckor sedan.

Något som inte har debatterats så mycket är att strandskyddet fyller en viktig funktion i arbetet med klimatanpassning.

− Strandskyddet har en indirekt positiv effekt genom att det bidrar till att vi inte bygger på olämpliga platser, säger Per Danielsson, nationell samordnare för stranderosion vid Sveriges geotekniska institut, SGI.

Han arbetar med hållbar utveckling i kust- och strandnära områden, och ser att det finns starka skäl att undvika att bygga nära vatten, inte minst på grund av klimatförändringarna, som ger mer oförutsägbara vattenflöden.

− Visst finns det områden där man kan bygga, men det är nästan alltid förknippat med risker. Det är väldigt få platser där det är säkert att bo nära vatten, säger han.

Större krav på kommunerna

Enligt Per Danielsson innebär en uppluckring av strandskyddet att det kommer ställas större krav på kommunerna, som fattar beslut om var det är lämpligt att bygga.

Per Danielsson
Per Danielsson, nationell samordnare för stranderosion vid SGI.

− Jag tror att det kan bli svårt för kommunerna att utreda markens lämplighet. Särskilt i små kommuner har man inte rätt kompetens och det finns risk att det slinker igenom projekt som egentligen inte borde genomföras, säger han.

Han förklarar att fler byggen nära vatten kan innebära stora samhällskostnader, om byggnaderna skadas eller om det behöver sättas in åtgärder för att skydda byggnader från vattenflödena.

Enligt Per Danielsson har man på SGI återkommande sett att kompetensen brister lokalt i kommunerna när det gäller vilka strandnära marker som är lämpliga att bygga på. Sedan ungefär 15 år tillbaka kan kommuner ansöka om att få undantag från strandskyddet i vissa områden, och vid sådana ansökningar får experter på SGI kommentera deras planer.

− Ibland gäller det mycket olämpliga platser. Det kan till exempel handla om platser som översvämmas återkommande men ganska sällan, som vart 30:e år, säger Per Danielsson.

Risk för tveksamma byggprojekt

Per Danielsson är orolig för hur det ska gå om kommunerna på egen hand ska fatta beslut om strandnära byggprojekt. Han befarar att en uppluckring av strandskyddet ska resultera i en våg av tveksamma byggen.

− Strandskyddet har effektivt sållat bort de värsta tokprojekten, säger han.

Han tror också att den politiska laddningen kring frågan om strandskyddet kan göra det svårt för handläggarna på kommunerna att fatta korrekta beslut.

− Om vi får en förändring där det uttalade syftet är att det ska byggas mer nära vatten sätter det press på kommunerna att släppa fram nya projekt, och då kan det vara svårt att säga nej.

Extrakt har sökt regeringen med frågor om riskerna med att avskaffa strandskyddet, sett till arbetet med klimatanpassning. Sakkunnig på Regeringskansliet har via mejl svarat att det finns gott om ytor som i dag omfattas av strandskydd där man skulle kunna bygga utan risk för olyckor, översvämning och erosion. På regeringskansliet bedömer man att plan- och bygglagen ger bra förutsättningar för att motverka sådana risker för ny bebyggelse.

Ökad medvetenhet

Trots att många fortfarande drömmer om ett hus på stranden tror Per Danielsson att medvetenheten har ökat om vilka konsekvenser det kan få. Han nämner som exempel erfarenheterna från stormen Babet, som orsakade stora skador i södra Sverige i höstas.

Under de senaste åren har försäkringsbolagen också flaggat för att de inte kommer försäkra hus på platser som återkommande drabbas av översvämningar.

Det är i dagsläget inte klart hur regeringen och SD vill reformera strandskyddet, men ett förslag som är på tapeten handlar om att göra det lättare att bygga nära små sjöar och vattendrag. Det gäller sjöar som är mindre än en hektar, vattendrag som är smalare än två meter och anlagda vatten som har skapats efter 1975.

”Även små vattendrag kan svämma över”

Hur stora riskerna för översvämningar och ras är varierar från plats till plats, men det är inte riskfritt att bygga vid små vattendrag, enligt Per Danielsson.

− Även små vattendrag kan svämma över, säger han.

Om politikerna väljer att lätta på strandskyddet tycker han att man ska överväga att införa någon form av klimatanpassningszon längs kuster och kring sjöar och vattendrag, helt enkelt för att undvika olämpliga byggen och för att förenkla processen kring byggloven för kommunerna. Ett förslag som i praktiken är väldigt likt dagens strandskydd.

− Strandskyddet pekar ut en remsa på upp till 300 meter upp från vattnet, och det är ett ganska bra avstånd ur klimatanpassningsperspektiv.