I kombination med hållbar avkastning borde fisket styras av uppfångande av koldioxid. Det föreslår forskare vid bland annat Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Havsmiljöinstitutet.

En grupp forskare föreslår i en gemensam artikel en klimatreform inom den internationella fiskeförvaltningen. Det handlar särskilt om att gynna levande organismer i havet, så kallad marin biomassa, att förbjuda bottentrålning i havsområden med stora lager kol, att begränsa fisket av vissa arter och att spara stora individer i fiskpopulationer.

Genom dessa insatser skulle fiskeförvaltningen kunna värna havets viktiga roll i att dämpa klimatförändringen. Något som enligt forskarna inte är möjligt under dagens regelverk, där utgångpunkten är att fånga så mycket fisk som möjligt utan att beståndet minskar, så kallad Maximum sustainable yield, MSY.

– Huvudfokus ligger i dag på största möjliga konsumtion. En MSY-baserad förvaltning ställer inga krav på att hänsyn tas till de marina ekosystemtjänsterna, alltså det havet och marina arter gör som bidrar till att förbättra människans livsmiljö. Detta gör dagens förvaltning oförmögen att värna havets nyckelroll i bindandet av koldioxid, säger Niels Krabbe, forskare vid Göteborgs universitet. 

Koldioxid från atmosfären fångas upp av världshaven i en process som kallas den biologiska pumpen, där fotosyntesen hos framför allt fytoplankton förbrukar koldioxid. Fytoplankton äts av zooplankton, som i sin tur slukas av andra djur. När organismerna dör tar de med sig koldioxiden ner till havsbottnen där den lagras som organiskt kol.

− Den biologiska pumpens fulla kapacitet är något vi bara är i början av att förstå och processen fungerar till stor del genom de ekosystemtjänster fisk erbjuder – arter som idag till stor del står under MSY-baserad förvaltning, säger Niels Krabbe i ett pressmeddelande.