Det blir mer pengar till forskning om klimatfrågan och hållbart samhällsbyggande i regeringens budgetproposition för 2017.

Anslagen för forskning höjs ”med syfte att möta prioriterade samhällsutmaningar”, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Några av de samhällsutmaningar som regeringen nämner är miljö- och klimatförändringarna och hållbart samhällsbyggande. – En stark miljöforskning är avgörande för att uppfylla målsättningarna som slagits fast i Parisavtalet och i Agenda 2030. Sverige har stor potential att vara en ledande forskningsnation och därigenom bidra till nya företag och jobbskapande. Vi ska exportera lösningarna – inte utsläppen, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Ökningen kommer att ske successivt, vara fullt utbyggd år 2020 och då omfatta 680 miljoner kronor årligen. Senare i höst kommer regeringen att presentera mandatperiodens forskningspolitiska proposition där satsningarna utvecklas ytterligare.

Läs mer här (www.regeringen.se)