Halterna av oorganiskt kol i svenska grundvatten har ökat kraftigt de senaste 40 åren, visar en ny studie från SLU.

Oorganiskt kol i grundvattnet kommer antingen från berggrundens vittring och jordavlagringar eller från marklevande organismer som andas eller bryter ner döda växter eller djur.

– Det här är en viktig pusselbit för vår förståelse av klimatsystemet. Å ena sidan kan ökade halter i grundvattnet tyda på ett ökat upptag av koldioxid från atmosfären. Å andra sidan hamnar en stor del av kolet i grundvattnet förr eller senare i sjöar och vattendrag och skulle kunna släppas ut till atmosfären därifrån. Oavsett, så bör det här inkluderas i klimatmodellerna, säger Marcus Klaus, forskare vid SLU i ett pressmeddelande.

Vad ökningen beror på vet forskarna inte i dagsläget. Det kan bero på att luftföroreningar och svavelnedfall har minskat under de senaste decennierna, vilket förändrar vittringsprocesserna och orsakar en ökning av oorganiskt kol.

– Det här kan dock inte vara hela förklaringen, för vi ser samma nivå av ökning över hela Sverige, även där svavelnedfallet har varit litet, säger Marcus Klaus.

Andra tänkbara förklaringar skulle enligt studien kunna vara klimatförändringarna, eftersom varmare grundvatten kan orsaka snabbare nedbrytning. En annan förklaring kan vara att skogarna har vuxit bättre under dessa 40 år, vilket ger högre koldioxidavgång från träden.