Män och kvinnor drabbas olika hårt av klimatförändringar och har inte heller samma möjligheter att anpassa sig till förändrade förutsättningar, enligt UN Women Watch.

Effekterna av klimatförändringarna varierar och kommer att påverka regioner, inkomstgrupper och yrkesgrupper olika. Utvecklingsländer har svårare att anpassa sig, vilket betyder att människor som lever i fattigdom kommer uppleva större effekter av klimatförändringarna. Enligt UN Women Watch bildar kvinnor en oproportionerligt stor del av de fattiga i länder över hela världen. Kvinnorna står för 45-80 procent av matproduktionen i utvecklingsländerna och för en stor del av jordbruksarbetet. De är starkt beroende av lokala naturresurser för sin försörjning på grund av sitt ansvar för att säkra vatten, mat och energi för matlagning och uppvärmning. Samtidigt slår effekterna av klimatförändringar, inklusive torka, oregelbundet regn och avskogning, hårt mot dessa resurser. Trots att kvinnorna dominerar som arbetskraft i jordbruket äger de i mindre utsträckning land och har begränsad tillgång till beslutsfattande och ekonomiska tillgångar, vilket förvärrar situationen. Av världens parlamentariker är endast cirka 20 procent kvinnor. (Störst andel kvinnor i parlamentet har Rwanda, följt av Bolivia, Kuba, Seychellerna och Sverige på en femteplats.) Det är därför, enligt UN Women Watch, viktigt att genusanalys tillämpas på alla åtgärder mot klimatförändringarna och att jämställdhetsexperter konsulteras i klimatprocesser på alla nivåer, så att kvinnors och mäns särskilda behov och prioriteringar identifieras och åtgärdas.

Läs mer här (www.un.org)