När vädret växlar mellan kallt och varmt bildas is på marken där renarna betar och renarna får svårt att komma åt betet. Som kompensation blir det allt vanligare att renar stödutfodras. Men det är inte riskfritt, visar en ny studie. Renkalvar som utfodrats i hägn får svårare att hitta bete när de växer upp.

– Det finns renskötare som tycker sig ha sett tecken på att renar som har blivit utfodrade när de är unga inte klarar sig lika bra på naturbete när de blir äldre, och om djuren blir sämre på att utnyttja naturbetet riskerar extensiva betessystem som renskötseln att förlora sin uthållighet. Mina studier bekräftar att det finns en sådan risk, säger Heidi Rautiainen, Sveriges lantbruksuniversitet, i ett pressmeddelande.

I sin avhandling har hon gjort utfodringsförsök för att se hur renarnas val av betesmarker, betesbeteende och vikt påverkas av vinterutfodring. Hon har jämfört renar som utfodrats i hägn och renar som bara har varit på naturbete. En slutsats är att de utfodrade renarna är sämre på att hitta lavrika betesmarker när de följande vintrar är på fritt bete.

Att stödutfodring av renar blir allt vanligare beror bland annat på de senaste årens ostabila vintrar, med istäckta marker som låser in betet. Det beror också på att betesmarkerna har krympt, när konkurrensen om marken ökar på grund av skogsbruk, gruvverksamhet, vindkraft med mera.

–  När exploatering av mark i renskötselområdet leder till att förlorat bete behöver ersättas, bör andra alternativ än utfodring diskuteras. Utfodring kan ju även innebära en risk att renarna får sämre förmåga att nyttja den betesmark som finns kvar, säger Heidi Rautiainen.