Smarta elnät har lyfts fram som ett sätt att effektivisera energianvändningen, men studier visar att framtagandet av elnäten är alltför fokuserat på teknik och att användaren glöms bort.

Smarta elnät är teknik och regelverket på elmarknaden som ska underlätta introduktion och nyttjande av förnybar elproduktion. Detta ska sedan leda till minskad energiförbrukning, minskade negativa effekter av energiförbrukningstoppar samt bättre förutsättningar för människor att producera sin egen el. – Ett av problemen för ett effektivt införande av smarta elnät är att man låter tekniken styra. De boende kommer i andra hand, säger Cecilia Katzeff, docent i ämnet människa-datorinteraktion vid KTH, som har lett det tvärvetenskapliga forskningsprojektet "Smarta elnät – för vem?" Vad kan man göra för att komma tillrätta med problemet? – Man behöver vara noggrann när man implementerar smarta elnät så att det finns en gemensam målbild. Vad är det som ska uppnås? Kanske är det inte alltid klokt att bygga in en rad andra tekniker, speciella lås och applikationer för e-hälsa, "när man ändå håller på". Detta kan bidra till röriga gränssnitt som användarna blir förvirrade av, säger Cecilia Katzeff i ett pressmeddelande.