Utsläppen från internationell luftfart omfattas inte av Parisavtalet, men ett nytt styrmedel (Corsia) där flygbolagen kan kompensera koldioxidutsläpp som överstiger en viss nivå utarbetas just nu inom FN.

Hallå där Ulrika Raab, handläggare på Naturvårdsverket och en av tre européer i en nyinrättad global expertgrupp för flygets utsläppshandel inom FN.

Vad är Corsia?
Det är ett marknadsbaserat styrmedel där flygbolagen kompenserar för utsläpp som överstiger en viss nivå. Kompensationen sker genom utsläppskrediter som köps från andra sektorer. Grundkriterierna för utsläppskrediterna är redan fastslagna, men mycket arbete kring hur regelverket ska tillämpas kvarstår.

Vilken blir din roll i gruppen?
Jag är en av 19 experter i gruppen. Vår uppgift är att granska olika system för utsläppskrediter och se om de uppfyller kriterierna inom Corsia. Vilka system vi kommer att granska beror på vilka som ansöker om att få handlas i Corsia.


Ulrika Raab, Naturvårdsverket.

Finns det många system?
Ja, det finns många system, några stora och många små eller nischade. Mest känt är nog Kyotoprotokollets Clean Development Mechanism men det finns också många nationella och regionala system (t.ex. de som används i Kaliforniens utsläppshandelssystem samt i Kina och Japan) och ännu fler på frivilligmarknaden.

Varför vill flygbolagen vara med i CORSIA?
Det är länderna som har bestämt att Corsia ska införas, inte flygbolagen. För branscher med internationell konkurrens är internationella styrmedel i allmänhet att föredra framför nationella styrmedel.

Varför behövs systemet?
Alla sektorer måste minska sina utsläpp av växthusgaser för att vi ska nå Parisavtalets mål om att hålla den globala temperaturökningen väl under två grader. Utsläppen från internationell luftfart omfattas inte av Parisavtalet, därför är det bra att Corsia införs och begränsar dessa utsläpp.


Utmaningen är att få med alla länder och att skärpa utsläppsmålen även för internationell luftfart.

Vilka är utmaningarna framöver?
Flygsektorn som helhet växer, utsläppstaket är satt för att stabilisera utsläppen på 2020 års nivå. Detta räcker förstås inte för klimatet men att man kunnat enas om ett globalt system är ett steg i rätt riktning. Utmaningen är att få med alla länder och att skärpa utsläppsmålen även för internationell luftfart.

Vad krävs för att nå målen?
ICAO har i dagsläget en strategi som består av fyra delar; effektivare flygvägar, teknikutveckling, användande av biobränslen samt Corsia för att nå de mål om att minska flygets klimatpåverkan som finns inom ICAO. För att nå Parisavtalets mål så krävs det mycket långtgående utsläppsminskningar inom alla sektorer och därmed även ytterligare åtgärder inom internationell luftfart.