401 artiklar

Biologisk mångfald

269 artiklar

Hållbara städer

167 artiklar

Industri & Energi

264 artiklar

Kemikalier

750 artiklar

Klimat

131 artiklar

Landsbygd

535 artiklar

Livsstil & konsumtion

337 artiklar

Mat & jordbruk

115 artiklar

Skog

180 artiklar

Social hållbarhet

100 artiklar

Transport

239 artiklar

Vatten

Etikett

östersjön

Vatten

Algblomningens cykler gäckar forskare

Ungefär vart tredje år inträffar en stor blomning av cyanobakterier i Östersjön, i regel följt av två år med mindre blomningar. Orsaken till den cykliska variationen har forskarna inte hundraprocentigt fastställt.

Vatten

Hundratals Östersjöarter i en app

Vill du veta vad för snäckor, växter och fiskar du hittar under sommaren? Svaren finns i den digitala fälthandboken "Livet i havet" som går att ladda ner gratis.

Vatten

Stor algblomning vart tredje år

Satellitdata har visat att algblomningen är periodisk, med en stor blomning vart tredje år. Nu undersöker forskare varför.

Biologisk mångfald

Nytt larm om Östersjötorsken – ”minskat dramatiskt”

Fångsterna av torsk i Östersjön har inte varit så små på 50 år. Idag tar vi upp en tiondel av torsken jämfört med rekordåret 1984. 

Vatten

Årets vårblomning bryter trenden

De senaste åren har vårblomningen till havs startat allt tidigare, men på grund av den kalla och långa vintern så är årets blomning mer normal. Trendbrottet avslöjar en positiv nyhet - att planktonsamhällena har god förmåga att återhämta sig från varmare temperaturer.

Vatten

”Det går på tok för långsamt”

Om arbetet för att rädda Östersjön fortsätter i den här takten kommer inget av länderna klara målen till 2021. Det slår WWF fast i en ny rapport.

ålgräsäng

Vatten

Så ska havets doldis räddas

I havet är ålgräsängen en viktig barnkammare för många matfiskar. Men övergödning, båttrafik och allt fler flytbryggor är ett allvarligt hot mot de gröna undervattensängarna som minskat i oroande takt. Nu undersöks om nyplantering kan vara ett sätt att återställa förlorade ängar.

bottenvegetation östersjön

Vatten

Positiv spiral ger friskare miljö i Östersjön

Ett stort forskningsprojekt i Östersjön visar att starka rovfiskbestånd och tät bottenvegetation samverkar i en positiv spiral som ger bättre vattenkvalitet och friskare havsmiljö.

Vatten

Marin turism – miljöhot eller inte?

Den marina turismen blomstrar och växer i Östersjön. Går det att förena med en bra havsmiljö?

Vatten

Regeringen satsar 600 miljoner för ett renare hav

I nästa års budget satsar regeringen ytterligare 600 miljoner kronor för ett renare hav. Pengarna ska gå till att sanera vrak, skydda marina områden, motverka övergödningen och minska spridningen av både miljögifter och plastpartiklar.

Vatten

Märkliga trappsteg upptäckta i Östersjön

Forskare vid Stockholms universitet har upptäckt meterhöga trappsteg på botten längs Östersjöns kust. De gåtfulla formationerna kan ha en viktig betydelse för Östersjöns miljö.

Vatten

Östersjö-torsken inte återhämtad

"Tyvärr ser det sämre ut än vad vi har trott", säger Conrad Stralka, verksamhetschef på Baltic Sea 2020.

Vatten

Våren blommar i Östersjön

Algblomningen är välkänd för många men den föregås av en mindre känd blomning till havs som är avgörande för livet i havet. Extrakt följde med när forskarna mätte vårblomningens framfart.

Vatten

Mer av havet skyddas, men är det rätt områden?

Nyligen uppnådde Sverige målet om att skydda 10 procent av havsmiljön, men det är för tidigt att slå sig för bröstet och vara nöjd. Ser vi till de verkliga målen är vi långtifrån i mål, säger både forskare och myndigheter.

Vatten

Östersjöns tumlare får nya skyddsområden

Östersjötumlaren är en akut hotad art och det finns bara runt 500 exemplar kvar. Regeringen inrättar nu fyra nya Natura 2000-områden i Östersjön för de små valarna.

Kemikalier

”Stark varningssignal för miljötillståndet”

Örnägg med höga halter miljögifter är en gåta som gäckar forskare. Misstankar har riktats mot pappers- och massabrukens historiska utsläpp, men sambandet är långtifrån självklart.

Vatten

Mager torsk i Östersjön

Torsken i Östersjön mår allt sämre. En ny studie visar att torskens försämrade hälsoläge beror på mindre föda och syrebrist.

Vatten

Miljöfarliga fartyg ska saneras

Sjunkna fartyg utanför Sveriges kust riskerar att släppa ut bränsle och gifter i havet. Havs- och vattenmyndigheten ska nu undersöka och kartlägga vraken. Målet är att de med störst risk ska saneras.

Vatten

Så mycket bullrar det under Östersjöns yta

Den första stora mätningen av undervattensbuller i Östersjön är sammanställd. Säl, tumlare och torsk är tre arter som är extra känsliga för ökande ljudnivåer under ytan.

Vatten

Svavelutsläppen i Östersjön har minskat

Sänkta svavelhalter i fartygsbränslet har gett resultat. 2015 minskade svavelutsläppen i Östersjön med 88 procent jämfört med året innan. Skärpta bestämmelser för svavelhalten har bidragit till en bättre luft i Helsingforsregionen.

Östersjön mår bättre

Vatten

Östersjön mår bättre

Vattenkvaliteten i Östersjön är betydlig bättre idag än på 50- 60- talet. Fler och effektivare reningsverk kan vara orsaken. Men fortfarande når vattnet inte upp till EU:s krav.

Vatten

Fler rovfiskar ger minskad övergödning

Svaga rovfiskbestånd ger liknande effekter på algproduktionen som övergödning. Åtgärder som gynnar rovfiskar, till exempel torsk, gädda och abborre, kan därför motverka övergödningsproblem i kustområden, visar ny forskning.

Vatten

Arbetet för Östersjön släpar efter

Trots att ambitionen varit att man ska tänka på hur de olika miljöproblemen påverkar varandra visar forskning att Östersjöns olika miljöproblem inte ses som en helhet, utan hanteras separat. Det finns några ljusglimtar, men det övergripande resultatet är att vi får ett allt sjukare hav.

Saltvatten väller in i Östersjön

Vatten

En positiv julklapp till Östersjön

Saltvatten väller just nu in i Östersjön. Det här förbättrar situationen eftersom det nya vattnet bidrar med mer syre till det annars så drabbade havet.

Vatten

Farlig mikroplast driver runt i Östersjön

Trodde du att enorma ansamlingar av plastpartiklar var ett problem långt borta i Stilla havets stora virvelströmmar? Glöm det, färska forskningsstudier pekar mot att lika stora mängder mikroplast driver runt i Östersjön. På sikt hotar det att bromsa många års arbete för att minska gifterna i den marina näringskedjan.

Dynestadsjön har kollapsat

Vatten

Kollapsad sjö ska göda åkrar

Näringsämnen från Dynestadsjön ska flyttas till åkrarna. På så sätt kan sjön räddas från övergödning. Västerviks kommun samarbetar med SLU i nytt projekt.

Vatten

Syrepumpar – galen idé eller Östersjöns räddning?

Åtgärderna mot Östersjöns bottendöd har hittills handlat om att minska utsläppen av fosfor och kväve. Men återhämtningen tar tid och nu vill Sverige att Helcom överväger mer drastiska lösningar på problemet.

Vatten

Stora skillnader mellan fiskestilarna i Östersjön

Det går inte att dra alla fiskare över en kam. Ändå är det precis det som ofta görs i fiskeförvaltningen, menar Jonas Hentati-Sundberg vid Stockholm Resilience Centre. En ny kartläggning av de olika fiskestilarna i Östersjön kan förhoppningsvis leda till klokare förvaltning och ett mer hållbart fiske.

Vatten

Östersjöforskare dyker ner i känslig fråga

En fjärdedel av Stockholms skärgårds strandlinje är exploaterad. Ingen vet idag hur det påverkar undervattensväxter och fiskbestånd i kustområdet. Projektet Plant-Fish, genomför nu en stor studie av 32 vikar för att bättre förstå samspelet mellan olika organismer i grunda vikar samt se hur mänsklig aktivitet påverkar miljön.

Vatten

Förorenad botten hotar kräftdjur i Östersjön

Förorenat bottensediment och syrebrist skadar viktiga strukturer i kräftdjurens celler, som arvsmassa och cellmembran. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet.

Vatten

Torskfisket i östra Östersjön måste minska

Torskbestånden är på väg ner. Forskarna är osäkra på varför men tror att en av orsakerna kan vara brist på föda. I nya rekommendationer från Internationella havsforskningsrådet (ICES) bör fiskekvoterna minskas med mer än hälften.

Vatten

Fiske av storspigg kan minska övergödning

Storspiggen har ökat kraftigt i Östersjön. Ett fiske efter storspigg skulle dock kunna ge positiva miljövinster, som exempelvis minskad övergödning. Forskare undersöker nu möjligheten att fiska storspigg kommersiellt.

Vatten

Östersjöns mikroorganismer kartlagda

Ett internationellt forskningsprojekt har kartlagt generna hos Östersjöns virus, bakterier och plankton. Kunskapen ska leda till en bättre förvaltning av det utsatta brackvattenhavet.

Vatten

Forskare fann höga ­halter läkemedel i Östersjön

Forskare vid Umeå universitet har analyserat vattenprover som samlats in runt hela Östersjön för att undersöka förekomsten av läkemedelsrester. Till sin förvåning hittade de 23 av de 94 läkemedel som testades.

Vatten

Miljöfarliga vrak identifieras med ny metod

Runt Sveriges kust ligger ett stort antal vrak som kan utgöra miljörisker. Men att sanera dem från olja eller farlig last är både kostsamt och riskabelt.

Vatten

Så ska jordbruket minska sin miljöpåverkan

Tjugofem åtgärder för att minska jordbrukets bidrag till övergödningen i Östersjön presenteras i en ny rapport från Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI).

Biologisk mångfald

Få ljuspunkter i årlig havsrapport

Den årliga rapporten om miljötillståndet i svenska havsvatten "Havet 2012" ger en delvis dyster bild av tillståndet i haven kring Sverige.

Vatten

Mer bottendöd att vänta när klimatet blir varmare

När klimatet blir varmare kan problemet med syrefria bottnar i Östersjön komma att öka. Det visar ny forskning som studerat sambandet mellan ytvattentemperatur och syrenivå, 1000 år bakåt i tiden.