Vattenkvaliteten i Östersjön är betydlig bättre idag än på 50- 60- talet. Fler och effektivare reningsverk kan vara orsaken. Men fortfarande når vattnet inte upp till EU:s krav.

Under sommaren har marinbiologer undersökt en rad olika platser längs med kusten i Sörmlands, Uppsalas och Stockholms län. På flera platser har man sett att siktdjupet varit ovanligt klart. Det kan dock bero på sommarens oväder och de senaste veckornas kraftiga blåst. – Siktdjupen återspeglar hur mycket näringsämnen och övergödning det finns i vattnet. Dåliga siktdjup blir det när det är mycket gödning i vattnet. När det blåser så envist trycks det varma ytvattnet ut från kusten och ersätts med kallt djupvatten som innehåller mycket näringsämnen men mindre mängd plankton, säger Ulf Larsson, docent i systemekologi vid Stockholms universitet, till SvD. Så någon tydlig tendens på utvecklingen under de sexton år som man gjort dessa mätningar är enligt forskarna svåra att utläsa. Men vattnet har blivit bättre om man tittar på utvecklingen ur ett längre perspektiv. – På 50- och 60-talen var vattnet längs kusten på vissa ställen av fruktansvärt dålig kvalitet. I dag är situationen enormt mycket bättre på dessa ställen. På de år vi har mätt är det svårt att fastställa en generell förbättring, säger Ulf Larsson till DN. Den förbättrade vattenkvaliteten tror forskarna beror på att vi sedan 1970-talet fått fler reningsverk och en ökad medvetenhet om den känsliga marina miljön Men trots att Östersjön mår bättre uppnås inte kraven i EU:s vattendirektiv. Vattnet längs med Svealandskusten är "måttligt" bra på EU:s femgradiga skala bestående av hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status. Vattenkvaliten måste hålla hög eller god status för att leva upp till kraven. Vattendirektivet ska uppfyllas av medlemsländerna till 2027.

Fakta:

Sedan 2001 mäter Svealands kustvattenvårdsförbund, två gånger per år, miljötillståndet längs hela Svealandskusten. Proverna tas vid 200 mätpunkter från Älvkarleby i norr till Nyköping i söder. Vid provtagningarna mäter man salthalt, temperatur, siktdjup, syrehalt, näringsämnen och klorofyll.

Läs mer här (havet.nu)