Storspiggen har ökat kraftigt i Östersjön. Ett fiske efter storspigg skulle dock kunna ge positiva miljövinster, som exempelvis minskad övergödning. Forskare undersöker nu möjligheten att fiska storspigg kommersiellt.

Att storspiggen ökar kan vara en av förklaringarna till den negativa utvecklingen längs Östersjökusten. En teori är att när storspiggen äter rovfiskyngel från abborre och gädda påverkar det rovfiskbeståndens tillväxt. Och eftersom storspiggen även äter djurplankton får växtplankton en chans att bre ut sig, vilket kan leda till ökad algblomning i Östersjöns kustområden. Forskare vid Umeå universitet ska därför nu undersöka möjligheterna att fiska spigg för produktion av fiskfoder. Forskarna vill också ta reda om ett minskat bestånd av storspigg gör att Östersjöns rovfiskar kan återhämta sig.

Läs mer här (www.teknat.umu.se)