Den årliga rapporten om miljötillståndet i svenska havsvatten ”Havet 2012” ger en delvis dyster bild av tillståndet i haven kring Sverige.

Rapporten slår fast att de åtgärder som man hittills har gjort för att minska problemen med övergödning, föroreningar och ett alltför intensivt fiske inte har varit tillräckliga. Det är inte heller möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel.

Hotade bestånd

Samtliga bestånd av större marina fiskar i Östersjön och Västerhavet visar med få undantag på en negativ utveckling, undantag är torsken i södra Östersjön och sill, makrill och rödspätta på västkusten. På västkusten har till exempel viktiga bottenlevande matfiskar som torsk, kolja, vitling, kummel och gråsej fortsatt att minska i antal och flera bestånd är hotade. En starkt bidragande orsak till att många bestånd minskar är att fisket varit och i flera fall fortfarande är för omfattande. Även flera sjöfågelarter har minskat mycket kraftigt i antal i Östersjön de senaste tjugo åren. Främst är det arter som lever av bottenlevande djur som har drabbats. Läget ser bättre ut för sjöfågel som lever av fisk eller vegetation. Utbredningen av syrefria bottnar fortsätter och halterna av främst dioxiner är fortfarande så pass höga i fet fisk från Östersjön att kostrekommendationer för kvinnor i fertil ålder behövs.

Torsken återhämtar sig något

Men vissa ljuspunkter finns. Bland annat har den gemensamma förvaltningsplanen för torsk i Östersjön från 2007 givit ökande torskbestånd i södra Östersjön. Säl och havsörn återhämtar sig efter den svåra miljögiftssituationen på 1970-talet. Mätningar visar på ett minskande kväveläckage men en rekordstor yta syrefria bottnar i Östersjön. Klimatförändringar bedöms kunna ge höjd vattentemperatur, minskad isutbredning, höjt vattenstånd och försurning i haven runt Sverige. Vattenbalansen i Östersjön kan komma att ändras och ge mer flodvatten i norr och mindre i söder, något som då skulle påverka ekosystemen på många olika sätt och transporten av olika ämnen till Östersjön. Havet 2012 visar att krafttag krävs för att uppnå EU:s mål om god miljöstatus 2020. Rapporten tas fram av Havsmiljöinstitutet, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten och finns att ladda ned här.