Tjugofem åtgärder för att minska jordbrukets bidrag till övergödningen i Östersjön presenteras i en ny rapport från Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI).

Sammanställningen är en del av EU-projektet Baltic Compass som under 2010–2013 ska ta fram strategier för att skydda Östersjön och utveckla jordbruket i Östersjöregionen. Forskare, myndigheter och rådgivningsorganisationer från Sverige och och nio andra länder deltar. Några av åtgärderna återfinns i nästan alla av deltagarländernas regelverk: Vegetationstäcken under vintern, lagring av stallgödsel, skapa buffertzoner längs vatten och erosionskänslig mark samt att undvika spridning av gödselmedel på olämpliga platser. Samtliga åtgärder anses ha betydande effekt på reduceringen av kväve- och fosforläckage.

Outnyttjad kunskap

Vissa metoder som skulle kunna ha stor betydelse används dock i relativt liten utsträckning. Exempelvis är fosforinnehållet i djurfoder enbart reglerat i Sverige och Danmark trots att kunskapen om de positiva effekterna finns. Enligt rapportförfattarna kan detta bero på att länderna saknar statistik över användningen av fosfortillskott i foder. I rapporten presenteras, förutom åtgärderna, även de deltagande ländernas bedömning av hur viktiga åtgärderna är och hur pass möjliga de är att genomföra. Sverige ansåg att nästan alla 25 åtgärder kan införas och att ungefär 70 procent av dem är att betrakta som viktiga, medan exempelvis Danmark bedömde att 60 procent var införbara och drygt 60 procent viktiga.

Regional anpassning

Flera av länderna kommenterade att vissa åtgärder bedömdes vara ogenomförbara eftersom kostnaderna för åtgärden ansågs för stora för den enskilde jordbrukaren. Att en åtgärd bedömdes som icke-viktig tolkas i sammanställningen som att åtgärden kanske inte uppfattas som viktig för den typ av jordbruk som är dominerande i det specifika landet. Framtida arbete bör, enligt rapporten, fokuseras på att utveckla verktyg som är anpassade för landsspecifika förhållanden för att åtgärderna effektivt ska kunna införas och befästas hos jordbrukarna. Dessutom behövs metoder för att utvärdera resultaten.