Sänkta svavelhalter i fartygsbränslet har gett resultat. 2015 minskade svavelutsläppen i Östersjön med 88 procent jämfört med året innan. Skärpta bestämmelser för svavelhalten har bidragit till en bättre luft i Helsingforsregionen.

– Genom att göra ändringar i miljöbestämmelserna har man lyckats minska utsläppen av småpartiklar som är skadliga för människan, säger Jukka-Pekka Jalkanen, forskare vid Meteorologiska institutet, till Yle Nyheter. Tidigare tilläts en svavelhalt på 1,0 procent. Men i och med EU:s svaveldirektiv som trädde i kraft i början av 2015 sänktes gränsen till 0.1 procent. Detta har även gjort att utsläppen av småpartiklar minskat med 36 procent. De tusentals fartyg som trafikerar på Östersjön varje månad utgör en betydande del av de totala utsläppen som kommer ut i atmosfären. Svaveldirektiven för fartyg slogs fast i EU som ett sätt att rena inandningsluften. Direktiven har gett resultat, 2015 var luftkvaliteten i Helsingforsregionen bättre än på länge, och klassades som god eller tillfredsställande under stora delar av året. Men fortfarande finns det arbete kvar att göra. Fartygens kväveoxidutsläpp ökade exempelvis med 6,3 procent jämfört med föregående år, koldioxidutsläppen ökade med 5,6 procent. – För att få till stånd en bättre energieffektivitet till havs och minska växthusgaserna har vi mycket att göra, de planerade målsättningarna för utsläppsminskningen är utmanande, säger Jukka-Pekka Jalkanen.

Läs mer här (svenska.yle.fi)