Kan processvatten från pappersbruk tas tillvara i fiskodling? Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har i en förstudie undersökt miljönyttan och marknadsfördelarna med fiskodling genom varmt och näringsrikt spillvatten från vedråvara.

Intresset för slutna system för fiskodling på land, som bygger på att merparten av det vatten som används i anläggningen renas och återanvänds, ökar. Systemen är dock dyra att konstruera, tekniskt komplicerade att driva samt utrymmeskrävande. Vid odling av varmvattensarter behöver dessutom energi tillföras för att värma upp vattnet i anläggningen, något som skulle kunna undvikas med fiskodling i anslutning till pappersbruk – Restutsläppen innehåller förutom värme också värdefulla näringsämnen och organiskt material som stimulerar produktionen av alger, vilket utgör föda för till exempel mört och braxen. De i sin tur är skulle kunna vara lämpliga som foder till större matfiskar i landbaserad fiskodling, säger Magnus Karlsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och medförfattare i en ny rapport. Den svenska fiskodlingen begränsas framförallt av lagstiftning som reglerar odlingstillstånden. Restriktionerna bottnar i konventionell fiskodling i öppet vatten som kan avge både antibiotikarester och övergödande näringsämnen till miljön. – Det svenska vattenbruket är i jämförelse med andra länder underutvecklat. Trots att vi har goda förutsättningar produceras bara drygt tolv tusen ton fisk eller musslor. Norges produktion överstiger en miljon ton. Men både från politiskt och privat håll finns nu en stark önskan att öka vattenbruket i Sverige, säger marinbiologen Åsa Strand på IVL.