Problem med andning, cirkulation och infektioner kanske leder tankarna till människans hälsa men det är faktiskt några exempel på utmaningar som drabbar våra sjöar.

Många av världens 1,4 miljoner sjöar har akuta hälsoproblem och behöver adekvat behandling, enligt ett internationellt forskarlag.

– Många av sjöarna har liknande hälsoproblem som människan. Sjöarna uppvisar till exempel cirkulationsproblem, andningsproblem, infektioner, förgiftningar, metaboliska dysfunktioner och näringsproblem, säger Gesa Weyhenmeyer, professor i akvatisk biogeokemi och ledare för en artikel som nyligen publicerats i tidskriften Earth's future.

Den globala uppvärmningen och människans överexploatering av världens sötvattenresurser är några av orsakerna till problemen. Sjöarnas sjukdomar orsakas också av gruvdrift, industriella föroreningar, atmosfäriskt nedfall av svavel- och kväveföreningar och skogsplantering.

­– Dessutom har vi farliga ämnen som vanligen sprids via luft och vatten och återfinns i sjöar över hela världen. Sådana ämnen finns i till exempel läkemedelsrester, hormonstörande ämnen, industrikemikalier och bekämpningsmedel.

Om sjöarna inte behandlas kan många problem bli kroniska.

­– Enligt vår forskargrupp bör strategierna likna dem som används inom humanvården: ingripande och förebyggande åtgärder innan hälsoproblem uppstår, regelbunden screening och tidig identifiering av hälsoproblem i sjöar, samt sanerings- och begränsningsinsatser i lämplig skala som sträcker sig från lokal till global nivå, säger Gesa Weyhenmeyer i ett pressmeddelande.