Om Sverige kan få bukt på övergödningen av Östersjön skulle det också minska utsläppen av växthusgaser i form av metan. Restaurering av havsmiljöer och minskad övergödning skulle minska metanutsläppen på 20-30 års sikt, konstaterar forskare vid Östersjöcentrum.

– Sådana åtgärder kan samtidigt leda till bättre vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald, säger Erik Gustafsson, forskare vid Östersjöcentrum och författare till en ny rapport.

I rapporten ingår beräkningar av utsläppen av växthusgaser längs Sveriges Östersjökuster. Enligt preliminära beräkningar rör det sig om mellan 2,5 och 3,4 miljoner ton koldioxidekvalenter, motsvarande upp till 7 procent av Sveriges totala utsläpp. Ändå ingår inte dessa utsläpp i dagens klimatrapportering, något rapportens författare är kritiska till. Ett system för att redovisa utsläpp från olika kustmiljöer skulle kunna vara ett första steg.

– Det skulle göra det möjligt att uppskatta vilka effekter olika störningar i havsmiljön får på klimatet, och vilka klimateffekterna blir av att ett kustområde restaureras. Då skulle också dessa utsläpp kunna inkluderas i den nationella klimatrapporteringen och utsläppshandeln, säger Erik Gustafsson på Östersjöcentrums hemsida.

Övergödningen av Östersjön beror på alltför höga halter av kväve och fosfor, bland annat på grund av läckage från jordbruk och reningsverk. Det orsakar i sin tur metanutsläpp när organiskt material bryts ner i syrefria miljöer. För hundra år sedan, när övergödningen inte var ett så stort problem, band Östersjöns växtlighet mer kol och utsläppen av metan och koldioxid var mycket mindre.