Regeringen har beslutat om ett nytt bidrag för att minska mängden läkemedelsrester som hamnar i miljön.

Läkemedel som kommer ut i naturen påverkar fiskar och vattenlevande djur redan vid mycket låga halter. Nu har regeringen tillsatt extra pengar i budgeten för att stötta investeringar i teknik som kan rena vattnet från läkemedelsrester.

− Läkemedelsrester som kommer ut i miljön från bland annat avloppsreningsverk kan leda till oacceptabla miljöeffekter och bidra till en ökad antibiotikaresistens. Regeringen vill med hjälp av bidraget driva på införandet och utvecklingen av tekniken så att vi snabbare kan lösa problemet, säger miljöminister Karolina Skog. Bidraget för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester omfattar 45 miljoner kronor för år 2018, 50 miljoner kronor för år 2019 och 70 miljoner kronor för år 2020. Stödet kommer att kunna sökas av kommuner, kommunala bolag eller kommunalförbund och förhoppningen är att det ska bidra till att uppnå flera miljökvalitetsmål. Regeringen beslutade samtidigt om ytterligare bidrag på 25 miljoner per år för åtgärder som minskar utsläppen av mikroplaster i svenska vatten.