Vattenkraften är kontroversiell i Sverige, men forskare menar att hållbar vattenkraft har potential att lösa inte bara energitillgången i afrikanska länder utan även vara ett bra tillfälle att inleda nya samarbeten över nationsgränser.

Idén till studien om global vattenkraftspotential väcktes i mötet mellan experter inom tre olika områden; klimat, teknik och socialforskare.

– Vi ville gå till botten med hur vi kan producera energi på ett hållbart sätt som varken stör människor eller natur, berättar Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien.

Tack vare big data fick forskarna tillgång till information om 2,89 miljoner floder över hela världen för att hitta platser som är lämpliga för hållbart producerad vattenkraft.

– Vi har i stort sett täckt in alla världens floder.

Mer än tekniska möjligheter

Utbyggnad av vattenkraft är ett kontroversiellt ämne, inte minst i Sverige som just nu exempelvis kritiseras av EU för att inte uppfylla vissa miljökrav.

Deliang Chen
Deliang Chen, professor vid Göteborgs universitet.

I studien har forskarna exkluderat områden där hållbar vattenkraft inte är möjlig att anlägga utan att påverka människor eller miljö negativt. Hela Sverige, större delen av Europa och Nordamerika ingår inte, då det i dag redan finns mycket vattenkraft i dessa områden.

Dessutom utesluts känsliga platser, till exempel kulturarvsområden, särskilt skyddsvärda områden för biologisk mångfald, jordbävningsbenägna zoner och tätbefolkade regioner. Forskarna har bland annat utgått från Unescos databas för kulturarv och hot spots för biodiversitet.

– Vi har skalat bort en sjättedel på grund av miljöaspekter. Tidigare har forskare bara tittat på vad som är tekniskt möjligt, men det räcker inte för att få en helhetsbild av hållbarheten menar vi, så därför ingår både miljöaspekter och sociala aspekter i vår studie.

Samarbete över nationsgränser

Forskarnas slutsats av studien var att den totala potentialen för vattenkraft uppgår till 5 270 terawattimmar per år är, vilket kan jämföras med hela Sveriges elproduktion 2021 på cirka 165 terawattimmar. Majoriteten av detta, 85 procent, återfinns i Afrika.

– Det är inte så konstigt, den industriella utvecklingen har pågått längre i Europa och Nordamerika. Asien är på väg upp nu men det har inte tagit fart i Afrika ännu, säger Deliang Chen.

Även ekonomiska aspekter har räknats in i studien, bara vattenkraft som har möjlighet att bli ekonomiskt lönsam räknas med. I länderna runt Himalayaregionen återfinns två tredjedelar av potentialen. Att bygga vattenkraft där är dock utmanande, eftersom flera länder ska samsas om resurserna.

– Det gäller att de kan komma överens. Men energifrågan kan också vara ett område där man kan inleda samarbeten över nationsgränser.

Bistå med kompetensförsörjning

Deliang Chen tror att resultatet kan vara av intresse exempelvis för Världsbanken.

– Jag kan tänka mig lösningar där de finansierar projekt och tekniskt kunnande för att få i gång hållbar vattenkraft i Afrika, det är sådant som vi rika länder kan hjälpa till med. Vi kan också bistå med kompetensförsörjning via våra universitet. Vi behöver få ner utsläppen av koldioxid, var någonstans i världen vi gör det spelar ingen roll, och här finns stora möjligheter.

Han betonar att den genomförda studien är den första i sitt slag, och de identifierade områdena behöver utforskas mer ingående.

– Det finns säkert vissa lokala aspekter som vi inte har tänkt på, men det är ett bra underlag att bygga vidare på.

Den vetenskapliga artikeln A global-scale framework for hydropower development incorporating strict environmental constraints är publicerad i Nature water.