Många av Sveriges fåglar kämpar i motvind. På den kommande rödlistan över hotade arter i Sverige har fågelarterna ökat med 21 procent. Kråka, skrattmås och flera dykänder hör till de arter som har minskat mest.

Var femte år uppdaterar Artdatabanken den så kallade rödlistan, där arter kategoriseras efter deras tillstånd och om de riskerar att dö ut. Inför publiceringen av årets lista konstaterar Artdatabanken i ett pressmeddelande att ett antal fågelarter minskar markant, bland dem flera till synes vanliga arter som kråka och skrattmås.

Simänderna är en grupp där många hotade fågelarter återfinns. Sedan tidigare är årta och stjärtand rödlistade, nu bedöms också kricka och bläsand som sårbara arter. Bland dykänderna har ejder, bergand och brunand fortsatt att minska och flyttats från kategorin sårbar till starkt hotad. Ortolansparven är en annan fågel som framtiden ser svår ut för; den har minskat med 85 procent de senaste tio åren och räknas som akut hotad.

Samtidigt har det gått bättre för sex fågelarter som nu lämnar listan: ängspiplärka, skäggmes, gröngöling, sånglärka, kungsfågel och brandkronad kungsfågel. En anledning till att det gått bättre för dem tros vara milda vintrar.

Extrakt har tidigare rapporterat om att allt fler fågelarter minskar enligt årets svenska fågeltaxering.