Världens matjordar är hotade enligt en rapport som publicerades på Världsjorddagen. Forskarna föreslår bland annat att fler jordbruk minskar jordbearbetningen och inför mer varierade grödor som lösning.

Friska jordar utgör grunden för en hållbar livsmedelsproduktion. De filtrerar och rengör triljontals kubikmeter vatten varje år, och genom att binda stora mängder kol bidrar de även till att reglera utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO publicerade i samband med Världsjorddagen den 4 december en rapport där 200 markforskare från 60 olika länder sammanfattar tillståndet för världens matjordar. Enligt den beräknas 33 procent av jordens markresurser vara förstörda och majoriteten av världens matjordar är i dåligt eller mycket dåligt skick. Förutsättningarna blir, enligt forskarna, sämre i betydligt fler fall än de blir bättre. -Ytterligare förlust av produktiva jordar skulle allvarligt skada livsmedelsproduktionen och matsäkerheten, förstärka prissvängningar, och potentiellt störta miljontals människor i svält och fattigdom. Men rapporten ger också belägg för att ytterligare förlust av markresurser och funktioner kan undvikas, säger FAO: s generaldirektör José Graziano da Silva. Försämringen orsakas enligt rapporten främst av befolkningsökning och ekonomisk tillväxt som bidrar till att naturlig vegetation tas bort till förmån för odling av grödor och betande boskap med kraftiga ökningar av erosion och förluster av kol, näringsämnen och biologisk mångfald i marken som följd. Även urbaniseringen och den stora tillväxten av städer och industrier bidrar till försämringen genom föroreningar av salt, syra och tungmetaller. Dessutom komprimeras jord under tunga maskiner och begraver den under asfalt och betong. Som lösning föreslår forskarna och FAO att erosion, som uppkattas orsaka spannmålsförsluter på 7,6 miljoner ton varje år, bromsas genom minskad jordbearbetning (grävning och omrörning av jord) och att markytan skyddas mot effekterna av regn och vindar med hjälp av skörderester. Mark som lider av näringsunderskott kan enligt FAO återställas genom att skörderester och annat organiskt material får komma tillbaka till marken, varierad växtföljd med kvävefixerande grödor och förnuftig användning av organiska och oorganiska gödselmedel. -Låt oss att främja en hållbar markanvändning som är grundad i bra styrning och sunda investeringar. Tillsammans kan vi främja jordens mening, en solid grund för livet, säger FN: s generalsekreterare Ban Ki Moon i samband med Världsjorddagen. Läs mer här