Intresset för att köpa fritidshus slår rekord under coronapandemin, och nya sommarstugeägare har en del att tänka på. Många hus har egen brunn och då måste man själv se till att dricksvattnet inte innehåller kemikalier, tungmetaller eller skadliga bakterier.

Två miljoner svenskar får vatten från egen brunn och av dem har cirka häften egen brunn i sin permanenta bostad och hälften i ett fritidshus, enligt Livsmedelsverket.

Intresset för att köpa fritidshus har aldrig varit större, sett till hur många som klickar sig in på fritidshusannonser på Hemnet. Annonssidan rapporterar att fritidshus var den bostadskategori som drog flest klick under år 2020. Många tillbringar också mer tid än vanligt i sin sommarstuga nu under pandemin, och då finns det anledning att se över både tillgång och kvalitet på dricksvatten, enligt Christina Lantz, mikrobiolog på Livsmedelsverket.

− Man kan inte se med blotta ögat vilken kvalitet vattnet har. Därför är det viktigt att testa det vart tredje år eller varje år om du har små barn, säger hon.

Förorenat av gödsel eller regnvatten

Om brunnen går sönder eller om det läcker ner regnvatten i den kan vattnet förorenas med bakterier. I jordbrukstäta områden är det också vanligt med höga halter av nitrat och nitrit. Det är ett ämne som finns naturligt i marken, men halterna kan sticka iväg om brunnen förorenas av kväve från till exempel gödsel eller avlopp. För höga halter av nitrit kan vara skadligt, i synnerhet för små barn.

Christina Lantz
Christina Lantz, mikrobiolog på Livsmedelsverket.

Vissa problem med dricksvattnet är akuta i den mening att man märker dem direkt.

− Om du har bakterier i vattnet blir du sjuk, men det finns andra ämnen som har långsiktiga effekter, säger Christina Lantz.

Beroende på var brunnen är placerad kan vattnet innehålla för höga halter av till exempel fluorid, radon eller tungmetaller som bly, mangan, arsenik eller uran. Detta är ämnen som finns naturligt i vår miljö, men för höga halter kan vara skadliga på sikt. På vissa platser är halterna av till exempel tungmetaller särskilt höga. I så fall är det viktigt att vara medveten om det, förklarar Anders Glynn, professor i toxikologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

− Det är berggrunden som avgör men också hur djup brunnen är. Det finns områden som är kända för att ha en komplex berggrund, och halterna kan även variera mycket inom ett och samma område, säger han.

Kemikalier i grundvattnet

Det finns exempel på fall där man har hittat PFAS-ämnen, alltså industriellt framställda kemikalier, i brunnar på sommarstugeområden, men Anders Glynn betonar att det är ovanligt.

Anders Glynn
Anders Glynn, professor i toxikologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

− Det finns de som har drabbats. Det handlar till exempel om stug- och bostadsområden som ligger nära flygplatser där man har haft övningar med PFAS-innehållande brandskum som har sipprat ner i grundvattnet, säger han.

Just detta hände i det uppmärksammade fallet i Kallinge, i Blekinge. Där spreds PFAS-ämnen från brandskummet ner i grundvattnet och förorenade inte bara privata brunnar i området utan även den vattentäkt där det kommunala vattenbolaget hämtade sitt vatten.  I våras dömde tingsrätten det kommunala vattenbolaget som skyldigt att kompensera sina kunder, en dom som har överklagats till hovrätten.

För vissa PFAS-ämnen finns det belägg för att de är skadliga för hälsan, till exempel genom att de är reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande. För flertalet saknas dock kunskap om deras effekter på hälsan, men det finns, enligt Kemikalieinspektionen, starka skäl att betrakta alla PFAS som hälsoskadliga.

Inget vatten alls?

Om man precis har köpt sommarstuga och testar sitt vatten för första gången kan det vara bra att göra en utförlig vattenanalys som omfattar till exempel kemikalier, tycker Christina Lantz, på Livsmedelsverket.

− Om det ser bra ut och man sedan vet att förutsättningarna inte har förändrats behöver man kanske inte fortsätta kolla just det regelbundet utan då räcker en mer grundläggande testning, säger hon.

Risken att man skulle få skadliga kemikalier i sin brunn är liten, betonar hon. I framtiden tror hon däremot att många som får vatten från egen brunn kommer påverkas mycket av klimatförändringar. Prognosen är att vi kommer få kraftigare vädersvängningar med ökad risk för både torka och översvämningar.

− Båda delarna påverkar brunnarna mycket så det kommer bli extra viktigt att kontrollera vattnets kvalitet, säger Christina Lantz.  

Redan nu blir det på flera håll i landet kritiskt låga grundvattennivåer under varma somrar och det problemet väntas öka.

- Vattentillgången är den stora frågan framöver, säger Christina Lantz.