Att övergödning är ett stort miljöproblem som orsakas av utsläpp från bland annat jordbrukssektorn visste du kanske redan, men en del av övergödning orsakas faktiskt av att sjöns egen botten släpper ut fosfor.

Fenomenet att sjöbotten släpper ut fosfor kallas för internbelastning.

– Åtgärder mot internbelastning är ofta ganska dyra och kräver omfattande undersökningar och förberedelser. Vi behöver kunna göra bättre bedömningar av vilka sjöar som faktiskt behöver åtgärdas och vilka insatser som i så fall är lämpligast, förklarar Ernst Witter, projektledare på Länsstyrelsen i Örebro län och en av författarna till en ny handboken i ämnet.

I boken beskrivs verktyg för att bedöma om ett vatten är internbelastat, och hur man kan prioritera eventuella åtgärder för att minska miljöpåverkan.

– Med tanke på det stora antalet övergödda sjöar och kustvatten där internbelastning skulle kunna vara ett problem är det här verktyget ett viktigt bidrag. Förhoppningsvis kan det leda till mer effektiva insatser mot övergödning, säger Robert Almstrand, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Åtgärder för att minska internbelastningen kan exempelvis handla om att fosforrika sediment tas bort, samt aluminiumbehandling, där fosfor binds i sedimenten.