Långvarig exponering för luftföreningar kan kopplas till ökad risk att insjukna i stroke och kranskärlssjukdom, även när halterna ligger under EU:s och WHO:s gränsvärden. Det visar forskare i en europeisk studie.

– Våra resultat visar att de nuvarande riktlinjerna för luftkvalitet inte ger tillräckligt skydd, säger Petter Ljungman, docent vid institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet.

Studien är ett europeiskt samarbete och omfattar drygt 137 000 deltagare i Sverige, Danmark, Nederländerna och Tyskland som följdes under i genomsnitt 17 år. Forskarna undersökte om det finns ett samband mellan stroke eller akut kranskärlssjukdom och långvarig exponering för små partiklar i luften.

Forskarna kunde inte påvisa några säkra tröskelvärden under vilka halterna av luftföroreningar är ofarliga för hjärt-kärlhälsan. Negativa effekter av små partiklar och kvävedioxid sågs även när analyserna begränsades till deltagare som utsattes för halter som är lägre än WHO:s och EU:s gränsvärden.

– Detta är oroväckande och har stor betydelse för hur aggressivt vi bör eftersträva god luftkvalitet för att förebygga vanliga och allvarliga sjukdomar, säger Petter Ljungman i ett pressmeddelande.