Avloppsslam som används som gödselmedel på jordbruksmark innehåller läkemedelsrester, det visar ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet. Avloppsvatten från reningsverken står dock fortfarande för största spridningen av läkemedel.

Avloppsslam från reningsverk används ofta som gödselmedel på åkermark. Risken finns dock att slammet innehåller läkemedelsrester eftersom många läkemedel inte kan brytas ner i reningsverken. Syftet med studien var bland annat att se vad som händer med läkemedelsrester i naturen. I slammet från reningsverket hittade forskarna 15 av 24 av de undersökta läkemedlen. Men av de jordar som behandlats med slam hittades endast spår av 4 stycken. Enligt Jörgen Magnér, forskare på IVL, innebär resultatet att många av de läkemedel som man undersökt bryts ner på plats. Forskarna tog även markvattenprover och i dessa hittade de inga rester av läkemedel. Enligt Jörgen Magnér kan man tolka det som att slamspridning står för en väldigt liten del av spridningen av läkemedel till grundvattnet. – Största delen står fortfarande avloppsvattnet för. Men om reningsverken blir bättre skulle mer läkemedelsrester kunna hamna i slammet, säger han. Han tror dock inte att det finns några direkta risker med att äta det som odlas på dessa åkrar. – Den teknik vi använt för att ta markvattenprover skulle kunna likställas med hur grödor tar upp vatten och näring ur marken. Och våra vattenprover visade som sagt inga spår av läkemedel. Men enligt Jörgen Magnér behövs det mer forskning på området eftersom det fortfarande råder osäkerhet om hur läkemedel bryts ner i miljön.

Läs mer här (www.ivl.se)