Det finns flera hundra tusen övergivna fritidsbåtar i Sverige i dag, och antalet ökar. De gamla båtarna skadar miljön, och nu föreslår Havs- och vattenmyndigheten en rad åtgärder för att underlätta insamling av båtarna.

Övergivna båtar skräpar ner och sprider mikroplaster i naturen. Dessutom kan båtarnas bottenfärger innehålla tungmetaller och tennorganiska föreningar som är giftiga för vattenlevande djur. Äldre båtar kan också innehålla det numera förbjudna byggmaterialet asbest. Trots det uppskattar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att endast cirka 500 båtar per år tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Myndigheten föreslår i en ny rapport en rad åtgärder för att underlätta insamling och återvinning av uttjänta båtar. Enligt HaV behövs också tydligare regelverk som ger kommunerna befogenheter att ta hand om övergivna båtar.

– För närvarande finns ingen myndighet som har ett utpekat ansvar för frågan, säger Mats Svensson, chef för HaV:s avdelning för havsförvaltning.

I dag är det inte möjligt att spåra vem som äger en övergiven båt, något som HaV vill råda bot på genom utredning av ett fritidsbåtsregister. Enligt dem är ett båtregister också en förutsättning för att på sikt kunna införa ett producentansvar för fritidsbåtar.

– Producentansvaret innebär att tillverkarna svarar för att båtarna tas om hand på ett ansvarsfullt sätt när de nått slutet av sin livslängd, säger Mats Svensson i ett pressmeddelande.