För att åtgärda spridning av PFAS från brandövningsplatser, så måste man ta hänsyn till den aktuella platsens unika förutsättningar. Det visar en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet och Swedavia.

Högfluorerade ämnen, PFAS, är en grupp kemikalier som har fått stor uppmärksamhet efter att de hittats i dricksvattnet på flera platser i Sverige. I de flesta fall har dessa föroreningar kunnat spåras tillbaka till brandövningsplatser där stora mängder PFAS-innehållande brandskum har släppts ut i miljön. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Swedavia tittat närmare på hur PFAS transporteras i jord, grund- och ytvatten och hur lokala förutsättningarna påverkar möjlighet till åtgärder. Resultaten visar att PFAS i grundvatten relativt väl kan förutses om specifik information från den aktuella platsens hydrologi och jordförhållanden används. Däremot betonas i studien att mer forskning behövs om hur andra föroreningar som används i samband med brandövningar påverkar utlakning och transport av PFAS-ämnen. – Det här forskningsprojektet visar tydligt hur viktigt det är att göra en platsspecifik bedömning av spridningsrisker för PFAS vid brandövningsplatser innan åtgärder sätts in. Med kunskapen från projektet kan vi utforma kostnadseffektiva åtgärder för att minska belastningen på miljön, säger Robin Vestergren, PFAS-expert på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.