Utsläppen av miljöfarliga ämnen från den svenska processindustrin har minskat, men i bottensedimenten utanför en del anläggningar finns fortfarande höga halter föroreningar från historiska utsläpp kvar. Nu genomförs nya mätningar för att ta reda på mer om läget i Bottniska viken.

Under sommaren genomför IVL provtagningar från forskningsfartyget R/V Sunbeam vid en rad stora industrianläggningar utmed Norrlandskusten.

– Att det finns föroreningar i sedimenten vet vi genom tidigare undersökningar. Årets nya mätningar ger oss möjligheter att följa utvecklingen och återhämtningsförloppet över tid i vattenmiljön utanför stora svenska basindustrier, säger Magnus Karlsson, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sedimenten samlas in med hämtare i upp till 80 centimeter långa kärnor som dokumenteras och skiktas upp i olika nivåer representerande olika tidsepoker av sedimenterande material.  

Vid IVL:s laboratorium i Göteborg analyseras därefter halter av olika metaller och organiska miljöföroreningar i sedimentlagerföljden.

– När de kemiska analyserna är klara i höst kommer vi att sammanställa och utvärdera data. Jämförelser med tidigare undersökningar ger oss möjligheter att utveckla prognosmodeller över framtida miljöförhållanden och hur exempelvis föroreningshalter i fisk kan komma att utvecklas över tid. Resultaten kommer även att kunna utgöra beslutsunderlag i diskussioner om framtida åtgärdsstrategier, säger Magnus Karlsson i ett pressmeddelande.