Forskare vid Luleå tekniska universitet utvecklar en metod som ska hindra giftiga ämnen att sprida sig i grundvattnet. Tekniken ska främst användas i förorenade industriområden där särskilt halterna av arsenik är stor.

Den nya tekniken ska i första hand användas i gamla industriområden där det finns höga halter av träskyddsmedel, så kallade CCA-impregneringsmedel, där CCA står för krom, koppar och arsenik. Särskilt arsenik kan innebära stora risker för vår miljö och hälsa och används inte impregneringsmedel längre. Luleå-forskarnas metod bygger på ett nytt utvecklat filter som består av en kombination av mineraler och organiskt material. Filtret grävs ner så att det korsar grundvattnets väg i marken. Vattnet åker igenom filtret men föroreningarna stannar kvar.
Jurate Kumpiene, professor, Luleå tekniska universitet

Jurate Kumpiene, professor, Luleå tekniska universitet

Metoden, som kallas för permeabel reaktiv barriär, har testats tidigare i andra samanhang och med andra typer av bindningsmedel. Och är enligt Jurate Kumpiene, professor inom avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet, egentligen en ganska långsam saneringsmetod. Men det är ett bra alternativ för att hindra farliga ämnen från att spridas från områden där det kan vara svårt att gräva bort jorden. – Egentligen placerar man då bara om jorden. Men tekniken som vi utvecklar hindrar spridning och risker för miljön eftersom att kontakten mellan källan och grundvattnet bryts. På så sätt stoppas farliga ämnen från att nå vattenlevande organismer, och från att vandra vidare upp i näringskedjan, säger Jurate Kumpiene. – Det vi gör är att koncentrera föroreningarna med mycket effektiva bindningsmedel, som efter användning, genom volymminskning och energiutvinning, behandlas vidare till en stabil restprodukt. Eftersom det är grundämnen som det handlar om går det inte att förstöra dem, men vi kan koncentrera och göra dem orörliga och på så sätt minska tillgången för människan och andra levande organismer. Forskarna hoppas på att kunna testa den nya tekniken i fält inom två år.

Läs mer här (www.ltu.se)