Nu pågår en stor undersökning för att kartlägga hur giftiga Mälarens bottnar är. 42 platser från väst till öst i hela Mälaren ska testas.

Nu undersöks hur förorenade Mälarens bottnar är av miljögifter som bedöms särskilt farliga. Det gäller bland annat PFAS, PCB, PAH, TBT, metaller, PBDE och dioxiner. – Vi vet att det finns en rad olika miljögifter i Mälaren, men vi har fortfarande dålig kunskap om hur mycket och vad som finns var. Mälaren är bland annat dricksvattentäkt för drygt två miljoner människor, och därför är det extra viktigt att kartlägga förekomsten av miljögifter i Mälaren, säger Håkan Johansson, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen Stockholm i ett pressmeddelande. Undersökningen genomförs i samarbete mellan länsstyrelserna runt Mälaren (Stockholm, Uppsala, Västmanland och Södermanland) samt Mälarens vattenvårdsförbund, inom EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Målet med EU-projektet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vattendragen. – Underlaget som tas fram ska användas för att fastställa om dessa ämnen finns i halter under de gränsvärden för så kallad "god status" inom det gemensamma europeiska vattenförvaltningsarbetet. Om god status inte uppnås i Mälaren behöver åtgärder sättas in för att nå god status. I nästa skede kommer resultaten att användas till att spåra varifrån miljögifterna kommer till Mälaren, säger Håkan Johansson. Samtidigt ska också Örebro Universitet undersöka förekomsten av mikroplaster i sedimentet.