I en ny rapport från Kemikalieinspektionen dras slutsatsen att miljömärkningar går längre i att begränsa farliga kemikalier än den befintliga lagstiftningen.

Kemikalieinspektionen ska till 2020 kartlägga farliga ämnen i varor och produkter som ännu inte är reglerade i EU:s kemikalielagstiftning. Idag släpptes den första rapporten inom regeringsuppdraget, där syftet var att identifiera problematiska ämnen genom att titta på vilka krav miljömärkningar ställer. Slutsatsen var att miljömärkningarna generellt ställer hårdare krav än den befintliga lagstiftningen.
Sammanlagt hittades 890 begränsningar av ämnen och 135 begränsningar av ämnesgrupper där miljömärkningarna går längre än lagstiftningen. Resultatet ska ge vägledning om vilka ämnen som kan behöva prioriteras i framtida kemikalieregleringar. Samtidigt drogs också slutsatsen att många av begränsningarna för de miljömärkta varorna redan finns reglerade i lagstiftningen. "Flera kravställare väljer att inkludera ämnen som antingen inte är problematiska med dagsaktuella produktionsmetoder, som redan är reglerade i lagstiftning, eller som inte av andra skäl är högrelevanta för produktområdet. Ett skäl till detta anges vara att det finns en förväntan hos konsumenter att välkända problematiska kemikalier ska vara tydligt begränsade i kravställarnas kriteriedokument – även om det vid en djupare analys framkommer att det inte finns starka skäl för begränsningar av dessa ämnen inom produktgruppen", står det i rapporten. Trots det drar rapporten slutsatsen att miljömärkningar och andra kravställare ligger i framkant kring begränsningar av farliga ämnen i produkter. "Genom dessa organisationers nära samarbeten med branschen har de goda förutsättningar för att fånga upp nya, ännu oreglerade, ämnen – samt att tydligare begränsa hela ämnesgrupper baserat på försiktighetsprincipen i frågor där lagstiftningen rör sig framåt ett ämne i taget."
I kartläggningen ingick sex olika kategorier: möbler och byggvaror, kem-tekniska produkter, kosmetiska produkter, textil och läder, elektronik, pappers-, kontors-, leksaks- och förpackningsartiklar. Livsmedel, företags- eller verksamhetsspecifika produkter och varor, och produktgrupper som bedömdes som mindre relevanta uteslöts.