I budgeten för nästa år satsar regeringen 5 miljarder kronor på områden inom miljö och klimat.

I regeringens nysläppta budget har stödet till utgiftsområdet om miljö och klimat fördubblats, enligt miljöminister Karolina Skog. Bland annat läggs 100 miljoner kronor på grönska i städer och ekosystemtjänster i urban miljö och 350 miljoner kronor på en premie för elfordon. Regeringen vill också inrätta ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling. Läs mer: Östersjöforskare och experter granskar höstbudgeten (Baltic Eye) Tidigare under hösten släpptes också nya satsningar på 600 miljoner kronor för ett renare hav. När fulla budgetsatsningarna nu presenterats uppgår satsningarna på miljö och klimat för nästa år till fem miljarder kronor. Läs mer: Regeringen satsar 600 miljoner för ett renare hav Exempel på miljösatsningar:
  • Nya gröna jobb: 253 miljoner kronor satsas på nya gröna jobb i hela landet. Pengarna kommer att gå till Skogsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och SGU.
  • Ekologiskt: 25 miljoner kronor satsas på ekologiskt jordbruk. Regeringens mål är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska vara ekologiskt certifierad och att 60 procent av den offentliga konsumtionen ska vara ekologisk år 2030.
  • Textiler: 15 miljoner kronor satsas på hållbara textilier.
  • Skogsinventering: Under det kommande decenniet ska det göras en landsomfattande inventering av skogar med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper.
  • Fossilfri fordonsflotta: Ett nytt bonus-malus-system för fordon presenteras där fordon med låga utsläpp får bonus på upp till 60 000 medan fordon med högre utsläpp får höjd skatt.
  • Kommunsatsningar: ”Klimatklivet” med stöd för kommunala klimatinvesteringar utökas.
  • Naturvård: Anslagen för allmän miljö- och naturvård och skydd av värdefulla skogar höjs.
Nästa år ska det också tas fram en nationell strategi för klimatanpassning och tillsättas en delegation för cirkulär ekonomi.