Risken för negativa hälsoeffekter från kemikalier i mensskydd är låg, visar en ny rapport från Kemikalieinspektionen.

– Vi bedömer att hälsorisken är låg vid användning av de mensskydd och andra intimhygienprodukter som vi har undersökt. Alla som använder dessa produkter kan fortsätta att göra det utan att vara oroliga för negativa hälsoeffekter från kemikalier, säger Amanda Rosen, inspektör på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande. Kemikalieinspektionen har inte hittat några rester av bekämpningsmedlet glyfosat eller dess nedbrytningsprodukt AMPA i de analyserade produkterna. – Vår slutsats utifrån våra egna analyser och tidigare studier är att det inte finns någon anledning att vara orolig för glyfosat i till exempel tamponger och bindor, säger Amanda Rosen. I kartläggningen har Kemikalieinspektionen köpt in intimhygienprodukter i svenska butiker och på nätet. Förutom mensskydd som bindor, tamponger och menskoppar omfattar kartläggningen produkter som används även utanför menstruationsperioden, som trosskydd och inkontinensskydd. Kemikalieinspektionen har sökt efter 62 farliga och misstänkt farliga kemiska ämnen i produkterna. Av dessa hittades totalt 21 ämnen vid analyserna, nästan uteslutande i låga halter. Inget av ämnena är förbjudet i den här typen av varor. Myndigheten har gjort en översiktlig riskbedömning för 18 av de 21 ämnena som hittats i produkterna och bedömt att hälsorisken är låg. I några menskoppar hittades tre ämnen som Kemikalieinspektionen inte har kunnat riskbedöma, eftersom det saknas tillräckligt med information om ämnena. – Vi har inga uppgifter som tyder på att dessa tre ämnen utgör någon hälsorisk. De uppmätta halterna av ämnena är också låga, säger Amanda Rosen.